Một số nội dung hỗ trợ khác cần quan tâm khi triển khai hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động

19/10/2017
Thực hiện Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) mang lại hiệu quả cho kinh doanh, đồng thời cũng là một nghĩa vụ về mặt luật pháp và xã hội. Khi triển khai hệ thống ngoài các nội dung ...

Xem xét đánh giá lại và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động

19/10/2017
Người sử dụng lao động và người quản lý cấp cao nhất trong doanh nghiệp phải xem xét lại quá trình hoạt động của hệ thống nhằm đánh giá hệ thống có được thực hiện đầy đủ và còn phù hợp để đạt được ...

Đánh giá toàn diện hệ thống/kiểm toán hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động

17/10/2017
Đánh giá toàn diện Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một quá trình khác so với kiểm tra hàng ngày và đánh giá kết quả triển khai kế hoạch. Đây là quá trình kiểm tra độc lập và ...

Hành động phòng ngừa và khắc phục

16/10/2017
Trên cơ sở đánh giá hàng ngày và đánh giá triển khai kế hoạch, doanh nghiệp cần có các quy trình hiệu quả cho hành động phòng ngừa và khắc phục.

Điều tra tai nạn, sự cố và bệnh tật liên quan đến công việc

12/10/2017
Sự cố có thể được hiểu là một sự kiện không mong muốn, không có trong kế hoạch đồng thời làm ngắt quãng quá trình hoàn thành một hoạt động. Tai nạn có thể hiểu là sự kiện hoặc chuỗi sự kiện không ...

Nội dung, hình thức kiểm tra và tự kiểm tra an toàn, vê sinh lao động

10/10/2017
Kiểm tra và tự kiểm tra cũng là một biện pháp rất quan trọng để thấy được tác dụng, những ảnh hưởng và những mặt còn hạn chế của các chế độ chính sách, quy định về an toàn, vệ sinh lao động; từ đó có ...

Tự kiểm tra, đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động

10/10/2017
Kiểm tra và tự kiểm tra là một yêu cầu rất cơ bản, đồng thời cũng là yêu cầu thông thường của bất kỳ công tác chỉ đạo nào. ATVSLĐ thuộc nội dung công tác quản lý của doanh nghiệp, cơ sở, vì vậy công ...

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động

09/10/2017
Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được lập để thực hiện những mục tiêu và chính sách ATVSLĐ đã đề ra. Bản kế hoạch cần chi tiết hóa các nội dung chính của mục tiêu trong đó phân rõ và bổ ...

Một số gợi ý nhằm hỗ trợ cải thiện an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

01/08/2017
Đây là một số gợi ý thực tế để hỗ trợ hiệu quả hoạt động cải thiện ATVSLĐ trong DNVVN ở Việt Nam được đưa ra. Những gợi ý này được dựa trên kinh nghiệm gần đây trong việc hỗ trợ hoạt động ATVSLĐ ở ...

Cách thức duy trì và mở rộng việc cải thiện ATVSLĐ – Phần 3: Tăng cường hợp tác

01/08/2017
Các nỗ lực liên tục rất cần cho việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác trong Dịch vụ hỗ trợ cải thiện ATVSLĐ trong DNVVN.