Tương lai của việc làm việc trong môi trường ảo và vấn đề an toàn, vệ sinh Lao động

Vấn đề an toàn, vệ sinh lao động trong môi trường làm việc ảo sẽ có những rủi ro/thách thức và cơ hội mới.