Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11911:2017 về hướng dẫn quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu chung

28/09/2018
TCVN 11911:2017 “Hướng dẫn quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu chung” do Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này hướng dẫn công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bộ phận trộn hỗn hợp bê tông tại các cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và tại các công trường xây dựng.

Người sử dụng lao động và người lao động tại cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ các quy định về quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn này.

Người sử dụng lao động phải công bố chính sách và kế hoạch quản lý ATVSLĐ, cam kết trước người lao động nghĩa vụ của mình là bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động trong mọi khía cạnh liên quan tới công việc; đồng thời yêu cầu người lao động tuân thủ các quy định về ATVSLĐ.

Hệ thống quản lý ATVSLĐ trong cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn được xây dựng theo mô hình: Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động khắc phục và cải tiến.


(Nguồn tin: Trích: TCVN 11911:2017)