Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-4:2017 (ISO 16900-4:2011) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 4: Xác định dung lượng của phin lọc khí và phép thử di trú, giải hấp và thử động cacbon monoxit

29/10/2018
TCVN 11953-4:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-4:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này được dùng để bổ sung cho các tiêu chuẩn tính năng có liên quan của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (PTBVCQHH). Các phương pháp thử được qui định cho phương tiện hoàn chỉnh hoặc bộ phận của phương tiện. Nếu có sai lệch từ phương pháp thử trong tiêu chuẩn này thì các sai lệch phải được quy định trong tiêu chuẩn tính năng có liên quan.

Tiêu chuẩn TCVN 11953-4:2017 quy định phương pháp xác định khả năng lọc khí của các phin lọc khí riêng rẽ hoặc tích hợp và các phin lọc tổ hợp của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Tiêu chuẩn này bao gồm phương pháp thử xác nhận ở tốc độ dòng quy định, phép thử giải hấp để truy xuất khả năng giữ khí đã hấp phụ hoặc hấp thụ của phin lọc, và phép thử động cacbon monoxit.

(Nguồn tin: Trích "TCVN 11953-4:2017")