Tầm nhìn xa về những rủi ro mới và mới nổi về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến công nghệ kỹ thuật số vào năm 2025

17/04/2019
Báo cáo này trình bày kết quả cuối cùng của một dự án tầm nhìn xa về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và dẫn đến những thay đổi về địa điểm, thời gian và cách thức thực hiện công việc.

Tác động tiềm tàng của những thay đổi này đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSH) vào năm 2025 đã được xem xét thông qua việc phát triển bốn kịch bản.

Mỗi kịch bản đưa ra những thách thức và cơ hội khác nhau cho OSH. Nghiên cứu này sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách công nghệ kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của người lao động ở Liên minh châu Âu và phát triển các chiến lược linh hoạt hơn với những thay đổi này trong công việc và trong công tác OSH.

Báo cáo đầy đủ: Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with digitalisation by 2025 (Full-EN)

Báo cáo tóm tắt: Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with digitalisation by 2025 (Summary-EN)

(Nguồn tin: osha.europa.eu)