Báo cáo tuân thủ lần thứ 9: Báo Cáo Tổng Hợp Về Tuân Thủ Trong Ngành May Mặc

28/11/2017
Báo cáo này được xây dựng dựa trên các kết luận trong báo cáo đánh giá của 257 doanh nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2016.

Báo cáo này thể hiện một bức tranh về tình trạng không tuân thủ các quy định về điều kiện làm việc và các quyền lao động cơ bản, và cung cấp những thông tin từ góc độ của doanh nghiệp về nguyên nhân chính dẫn đến các vi phạm, thu thập được trong quá trình đánh giá và tư vấn doanh nghiệp.

Ngoài ra, báo cáo cũng trình bày các xu hướng không tuân thủ một số các quy định và vấn đề được công bố công khai trong khuôn khổ Chương trình Better Work Vietnam. Những thông này cũng giúp thể hiện một bức tranh về tình trạng không tuân thủ trong 6 năm vừa qua, đồng thời, cho thấy các vấn đề mà doanh nghiệp cần ưu tiên giải quyết khi nhiều thông tin hơn về tình trạng điều kiện lao động và tuân thủ pháp luật tại các doanh nghiệp sẽ được công khai trong thời gian tới.

Kết quả đánh giá các doanh nghiệp trong báo cáo này nhìn chung là nhất quán với kết quả của các báo cáo của Better Work trước đây; trong đó, lĩnh vực nhiều điểm không tuân thủ nhất là An toàn vệ sinh lao động và Hợp đồng, quản lý nhân sự. Về các tiêu chuẩn lao động quốc tế, doanh nghiệp gặp khó khăn lớn nhất khi tuân thủ các vấn đề về thỏa ước tập thể và quản lý không can thiệp vào hoạt động của công đoàn.

Tài liệu có sẵn trong file đính kèm.

(Nguồn tin: http://www.ilo.org/)