An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc trong bối cảnh COVID-19

27/09/2021
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, WHO đã đưa ra hướng dẫn thực hiện các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc.