Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Nghiên cứu ảnh hưởng của monomer Isocyanate trong môi trường không khí khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô- tô, xe máy đến sức khỏe người lao động”

27/09/2018
Sáng 27/9/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu ảnh hưởng của monomer Isocyanate trong môi trường không khí khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô- tô, xe máy đến sức khỏe người lao động” do ThS. Thái Hà Vinh – Trạm Quan Trắc và Phân tích môi trường lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá được hiện trạng nồng độ monomer Isocyanate trong môi trường không khí khu vực ở các cơ sở sản xuất ô tô xe máy; Xác định được mức độ ảnh hưởng của monomer Isocyanate trong môi trường không khí khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô tô xe máy đến sức khỏe người lao động.

Nội dung chính được tiến hành thực hiện của đề tài: Đánh giá hiện trạng nồng độ các monomer Isocyanate trong khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô tô xe máy. Để thực hiện được nội dung này, đề tài đã tiến hành nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định isocyanate trong môi trường không khí khu vực làm việc; Xác định mức độ ảnh hưởng của isocyanate trong khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô tô xe máy đến sức khỏe người lao động. Đề tài tiến hành phỏng vấn các đối tượng tiếp xúc, đo chức năng hô hấp của người công nhân; Sử dụng phương pháp đánh giá rủi ro sức khỏe để đánh giá rủi ro sức khỏe đối với người lao động tiếp xúc với isocyanate.

Sau khi nghe ThS. Thái Hà Vinh thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã đăng ký. Đề tài đã tổng quan đầy đủ về isocyanate, thành phần của isocyanate trong các loại sơn, quy trình sơn phủ ô tô, ảnh hưởng của isocyanate đến sức khỏe con người, các phương pháp xác định isocyanate trong không khí khu vực làm việc, đánh giá rủi ro sức khỏe đối với người lao động tiếp xúc với isocyanate. Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp xác định isocyanate là phương pháp phân tích trên HPLC-UV và kỹ thuật lấy mẫu chủ động sử dụng màng lọc ngâm tẩm dẫn xuất là các kĩ thuật phân tích hiện đại, có độ chính xác cao, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Sử dụng phiếu điều tra cá nhân để thu thập thông tin về sức khỏe người lao động kết hợp với đo chức năng hô hấp là phù hợp để tìm ra mối liên quan giữa tiếp xúc isocyanate và bệnh tai mũi họng dị ứng. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được hiện trạng nồng độ isocyanate trong môi trường không khí làm việc tại xưởng sơn ô tô, từ đó giúp các nhà quản lý đưa ra các cảnh báo cũng như biện pháp an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động... Tuy nhiên, đề tài cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần bổ sung chỉnh sửa để báo cáo hoàn thiện hơn: nhóm nghiên cứu cần bổ sung thêm bảng thông tin lấy mẫu, gồm áp suất, nhiệt độ, độ ẩm và thể tích lấy mẫu hoặc thời gian lấy mẫu; Cần đánh giá khoảng làm việc của màng đã chế tạo được đối với 3 chất , từ đó làm cơ sở cho kết luận trong môi trường chỉ có HDI... Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua trên cơ sở chỉnh sửa và bổ sung theo các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)