An toàn và sức khỏe tâm lý liên quan đến công việc: Một cách tiếp cận có hệ thống để đáp ứng nhiệm vụ của bạn

28/09/2018
An toàn và sức khỏe tâm lý liên quan đến công việc: Một cách tiếp cận có hệ thống để đáp ứng nhiệm vụ của bạn cung cấp hướng dẫn cho bất kỳ ai có trách nhiệm về an toàn và sức khỏe nơi làm việc để ngăn ngừa và quản lý tổn hại đến sức khỏe tâm lý của người lao động.

Chấn thương tâm lý liên quan đến công việc thường gây tổn thấy lớn - ước tính rằng an toàn và sức khỏe tâm lý kém khiến cho các tổ chức Úc mất 6 tỷ đô la mỗi năm do năng suất bị giảm. Tài liệu hướng dẫn này cung cấp quy trình từng bước để quản lý chấn thương tâm lý, can thiệp sớm và thực hiện hành động phòng ngừa để ngăn ngừa công nhân của bạn bị bệnh hoặc điều trị chấn thương tâm lý.

Download: Work-related psychological health and safety: A systematic approach to meeting your duties

(Nguồn tin: safeworkaustralia.gov.au)