Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-4:2017 về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 4: Kích thước và bố cục của trạm làm việc

30/10/2018
TCVN 12108-4:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11064-4:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn 12108-4:2017  xác định các nguyên tắc, khuyến nghị và hướng dẫn ecgônômi dành cho việc thiết kế các trạm làm việc tại các trung tâm điều khiển.

Tiêu chuẩn này bao hàm việc thiết kế trạm làm việc điều khiển trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào bố cục và các kích thước. TCVN 12108-4 (ISO 11064-4) có thể được áp dụng trước tiên cho các trạm làm việc ở tư thế ngồi và các trạm làm việc căn cứ trên màn hình hiển thị hình ảnh, mặc dù tại các trạm làm việc điều khiển mà người vận hành ở tư thế đứng cũng có thể được giải quyết.

Các dạng khác nhau của trạm làm việc điều khiển sẽ được thấy trong các ứng dụng như điều khiển giao thông, điều khiển quá trình xử lý và các máy móc thiết bị an ninh. Hầu hết các trạm làm việc hiện tại kết hợp các màn hình phẳng hiển thị hình ảnh để trình diễn thông tin.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)