Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động có tiếp xúc với vi nấm Aspergillus trong ngành sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi và đề xuất giải pháp dự phòng"

09/11/2018
Chiều 8/11/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2019: “Nghiên cứu ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động có tiếp xúc với vi nấm Aspergillus trong ngành sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi và đề xuất giải pháp dự phòng" do BS. Võ Quang Đức - Phân viện An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam làm chủ nhiệm. Hôi đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


Tại buổi họp, BS. Võ Quang Đức đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ với mục tiêu nghiên cứu: Xác định mức độ phơi nhiễm nấm Aspergillus ở người lao động trong ngành sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi; Xác định tình hình sức khỏe liên quan đến phơi nhiễm vi nấm Aspergillus ở người lao động trong ngành sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi; Đề xuất một số giải pháp dự phòng nhằm giảm thiểu mức độ phơi nhiễm vi nấm Aspergillus của người lao động trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Nội dung được đề xuất thực hiện trong nghiên cứu: Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường lao động tại các cơ sở  sản xuất trong ngành sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi và xác định vi nấm Aspergilus; Đánh giá mức độ phơi nhiễm vi nấm Aspergillus ở người lao động có tiếp xúc trong ngành sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi; Xác định tình hình sức khỏe liên quan đến phơi nhiễm vi nấm Aspergillus ở người lao động trong ngành sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi; Đề xuất một số giải pháp dự phòng nhằm giảm thiểu mức độ phơi nhiễm vi nấm Aspergillus của người lao động trong ngành sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi.

Sau khi nghe BS. Võ Quang Đức thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày đề cương nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có nhiều trao đổi, nhận xét, góp ý giúp cho nhóm thực hiện hoàn thiện tốt hơn đề cương nhiệm vụ.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải thay mặt Hội đồng kết luận những nội dung cần điều chỉnh bố sung nhằm hoàn thiện đề cương:

Phần tổng quan được đánh giá tương đối đầy đủ và cụ thể về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần sắp xếp lại cho hợp lý và lo gich theo trình tự: Tổng quan về tình hình  sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam, công nghệ sử dụng hiện nay, những khu vực nào tập trung đông lao động có nguy cơ phơi nhiễm vi nấm Aspergillus; Các ảnh hưởng của vi nấm Aspergillus với sức khỏe con người; Cần viện dẫn phân tích tình hình nghiên cứu trong nước.

Phần nội dung về cơ bản đáp ứng được mục tiêu của đề tài. Tuy nhiên, các nội dung cần được sắp xếp một cách phù hợp hơn: Tổng quan tình hình sản xuất, chế biến, công nghệ, nhân lực, sản lượng... đối với các cơ sở sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá tình hình phơi nhiễm vi nấm Aspergillus ở người lao động trong các cơ sở sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi; Đánh giá tình hình sức khỏe (mô hình bệnh tật) ở người lao động có phơi nhiễm vi nấm Aspergillus. Nhóm nghiên cứu cần chỉ rõ phương pháp lựa chọn công cụ để nghiên cứu lâm sàng hoặc cận lâm sàng đối với một vài loại bệnh và đề xuất giải pháp dự phòng.

Về phương pháp nghiên cứu phù hợp. Tuy nhiên cần phải viện dẫn các tiêu chuẩn so sánh trong quá trình nghiên cứu.

Sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu. Sản phẩm có thể bàn giao cho Bộ Y tế và được áp dụng tại các cơ sở sản xuất

Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề cương theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, BS. Võ Quang Đức đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hôi đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để trình và xin ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho triển khai và thực hiện đề tài trong thời gian tới.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)