Dữ liệu mới về tiếp xúc với các chất nguy hiểm tại nơi làm việc

24/01/2019
Ấn phẩm này mô tả sự phát triển của các phương pháp mới để đánh giá số lượng công nhân tiếp xúc với các chất nguy hiểm ở EU và mức độ phơi nhiễm đó.

Nghiên cứu nhằm xác định các chất và lĩnh vực gây rủi ro lớn nhất cho người lao động, xem xét các xu hướng theo thời gian.

Mục đích nghiên cứu này không những đạt được một cái nhìn tổng quan về việc sử dụng các chất nguy hiểm mà còn tạo ra một phương pháp có thể được sử dụng lại để theo dõi các xu hướng và sự phát triển trong tương lai.

Báo cáo tóm tắt (EN)

Báo cáo đầy đủ (EN)

(Nguồn tin: osha.europa.eu)