Nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN mã số 216/09/TLĐ

24/01/2019
Sáng 24/01/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu ảnh hưởng mạn tính của Benzen, Toluen, Xylen ở người lao động tiếp xúc với nồng độ dưới tiêu chuẩn cho phép qua xét nghiệm một số chỉ số huyết học, chỉ số mARN CYP2E1 và sự biến đổi của gen CYP2E1" do ThS. Nguyễn Thị Hiền – Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


Dung môi hữu cơ là hỗn hợp hóa học phức tạp có chứa nhiều loại hydrocarbon khác nhau như alkan, rượu, xeton, andehit, este và các phân tử thơm nhỏ, bay hơi và tích hợp vào môi trường không khí tạo thành các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Đối với ngành sản xuất sơn, da giày, in… sử dụng dung môi hữu cơ có chứa toluen với tỉ lệ cao, bên cạnh đó là xylen và benzen. Chính vì thế mà người lao động phải tiếp xúc với nhiều chất khác nhau. Đối với công nhân sản xuất sơn phổ biến nhất là tiếp xúc với nhóm benzen, toluen, xylen (BTX). Ở Việt Nam, ảnh hưởng của nhóm BTX đến sức khỏe của NLĐ đã được nghiên cứu nhiều cho thấy dung môi hữu cơ ảnh hưởng đến sức nghe, chức năng hô hấp, gây thiếu máu ở người lao động. Tuy nhiên ảnh hưởng của nhóm BTX ngay ở tiêu chuẩn cho phép nhưng tiếp xúc trong thời gian dài thì chưa thật sự được quan tâm. Chính vì vậy, đề tài đã được nghiên cứu nhằm xác định được mối liên quan giữa ảnh hưởng mạn tính của benzen, toluen, xylen – nồng độ dưới tiêu chuẩn cho phép đối với một số chỉ số huyết học ở người lao động tại cơ sở sản xuất sơn; Xác định được ảnh hưởng mạn tính của benzen, toluen, xylen đến hàm lượng mARN CYP2E1 và sự biến đổi của gen CYP2E1 ở người lao động tại cơ sở sản xuất sơn.

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thị Hiền thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã đăng ký; Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà đề tài áp dụng khá chi tiết, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Kết quả nghiên cứu của đề tài được sử dụng làm cơ sở cho những nghiên cứu phát triển tiếp theo để có thể kiến nghị, áp dụng sử dụng chỉ số mARN làm chỉ số giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc với BTX ở nồng độ dưới tiêu chuẩn cho phép. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã nghiên cứu xác định được ảnh hưởng mạn tính của BTX đối với người lao động trong cơ sở sản xuất sơn có nồng độ dung môi hữu cơ dưới tiêu chuẩn cho phép; Đã xác định được ảnh hưởng đến hàm lượng mARN của CYP2E1 đối với người lao động có tiếp xúc với BTX dưới Tiêu chuẩn cho phép; Giải trình được gen và phân tích đa hình gen CYP2E1 ở người lao động có tiếp xúc với BTX với nồng độ dưới Tiêu chuẩn cho phép ...

Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét bằng văn bản của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa và hoàn thiện hơn báo cáo tổng kết, đặc biệt  trong phần nghiên cứu về ảnh hưởng của mARN cần bổ sung số liệu và phân tích rõ hơn ảnh hưởng do tác động của tuổi đời và tuổi nghề đối với biến đổi hàm lượng mARN ở người lao động có tiếp xúc với BTX dưới tiêu chuẩn cho phép. Cần viết lại phần kết luận để bám sát hơn vào mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Hoàn chỉnh báo cáo, chỉnh sửa các lỗi chính tả .... Hội đồng kết luận đề tài đạt yêu cầu trên cơ sở báo cáo tổng hợp cần chỉnh sửa và bổ sung theo các góp ý của Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)