Các phương pháp giám sát và cảnh báo để xác định các bệnh liên quan đến công việc ở EU

29/01/2019
Báo cáo này trình bày kết quả của một dự án lớn về các phương pháp giám sát và cảnh báo để xác định các rủi ro sức khỏe nghề nghiệp mới nổi và các bệnh mới liên quan đến công việc.

Các cách tiếp cận hiện có được thực hiện ở Liên minh châu Âu (và trong một số trường hợp ở nơi khác) đã được khám phá và, sau khi phân tích 12 hệ thống giám sát và cảnh báo và tham khảo ý kiến của các chuyên gia cùng các bên liên quan, các khuyến nghị được đưa ra để thiết lập và cải thiện các hệ thống giám sát đó.

Nghiên cứu này sẽ cho phép hiểu rõ hơn về các phương pháp giám sát và cảnh báo hiệu quả và những cách thức này có thể hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách và phòng ngừa dựa trên bằng chứng đối với các bệnh mới liên quan đến công việc.

Xem chi tiết báo cáo (EN)

(Nguồn tin: osha.europa.eu)