Nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường

22/02/2019
Sáng 22/2/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu 02 nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.


ThS. Thái Hà Vinh thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày báo cáo tổng kết


1. Nhiệm vụ: “Xây dựng quy trình xác định metyl  mercaptan, etyl mercaptan và n-butyl mercaptan trong không khí bằng phương pháp sắc ký khí detector quang quá ngọn lửa”.

Nhiệm vụ được thực hiện nhằm xây dựng quy trình xác định metyl mercaptan, etyl mercaptan và n-butyl mercaptan trong không khí bằng phương pháp GC/S-FPD

Qua quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã xây dựng được quy trình xác định metyl mercaptan, etyl mercaptan và n-butyl mercaptan trong không khí với độ chính xác và tin cậy cao; Xây dựng được dự thảo tiêu chuẩn quy trình xác định 3 chất metyl mercaptan, etyl mercaptan và n-butyl mercaptan trong không khí; Và bảng kết quả hàm lượng các Mercaptan trong mẫu thực tế.

Sau khi nghe ThS. Thái Hà Vinh thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện: Nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu đã đăng ký; Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà nhiệm vụ áp dụng khá độc đáo, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Qua quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã tổng quan được các đặc tính của mercaptan và ảnh hưởng có hại của các hợp chất này đối với môi trường và sức khỏe con người, đồng thời tổng quan được các phương pháp, quy trình kỹ thuật mercaptan; Nhiệm vụ đã lựa chọn, xây dựng được quy trình xác định metyl mercaptan, etyl mercaptan và n-butyl mercaptan trong không khí bằng phương pháp sắc kỹ khí detector quan hóa ngọn lửa. Nhiệm vụ cũng đã nghiên cứu, chế tạo và đánh giá được màng lọc sợi thủy tinh tổng dung dịch thủy ngân acetat phục vụ cho việc xác định các chất mercaptan hoặc áp dụng quy trình này để phân tích mercaptan trong không khí. Xây dựng được dự thảo tiêu chuẩnquy trình xác định các mercaptan trong không khí bằng phương pháp sắc ký khí detector quang hóa ngọn lửa.... Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét bằng văn bản của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa vào báo cáo tổng kết,  trong đó làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phân tích mercaptan trong không khí; làm rõ các vấn đề liên quan đến giới hạn định lượng, giới hạn phát hiện của phương pháp. Nhóm tác giả cần chỉnh sửa các thuật ngữ, tài liệu tham khảo cho phù hợp và cần  phải có những kết luận rõ ràng đối với những phương pháp  đã áp dụng, đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ: “Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật xác định thiếc(Sn) trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật GF-AAS phục vụ nhiệm vụ quan trắc môi trường lao động”

Nhiệm vụ được thực hiện nhằm xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật xác định Sn trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật GF-AAS, phục vụ nhiệm vụ Quan trắc Môi trường lao động.


ThS. Trần Ngọc Thanh thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày báo cáo tổng kết

Qua quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng, khảo sát và chọn nền cho phép đo GF-AAS xác định thiếc; Đã xác định và đánh giá khoảng tuyến tính của phép đo Sn bằng xử lý thống kê; Đã nghiên cứu quy trình xử lý mẫu thực; Khảo sát độ đúng và độ chính xác của phép phân tích trực tiếp bằng phép phân tích GF-AAS bằng xử lý thống kê; Định lượng thiếc trong một số mẫu thực tế.

Sau khi nghe ThS. Trần Ngọc Thanh thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện: Nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu đã đăng ký. Nhiệm vụ đã tổng quan được các đặc tính lý hóa của thiếc, phân bố và ảnh hưởng có hại của thiếc đối với môi trường và sức khỏe con người , đồng thời tổng quan được một số phương pháp quy trình kỹ thuật, phân tích thiếc đang được sử dụng, xây dựng được quy trình xác định thiếc trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa với các điều kiện phân tích...Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đảm bảo tính chính xác, đủ độ tin cậy. ... Tuy nhiên, nhiệm vụ còn một số hạn chế cần bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp, bổ sung thêm phần tổng quan các kỹ thuật phân tích khác, sửa các lỗi đánh máy, các lỗi chính tả trong báo cáo tổng kết để hoàn thiện hơn báo cáo.

Hội đồng kết luận 02 nhiệm vụ đạt yêu cầu trên cơ sở tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Thái Hà Vinh và ThS. Trần Ngọc Thanh đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hôi đồng để bổ sung, chỉnh sửa vào báo cáo tổng kết.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)