Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: 217/04/TLĐ

15/03/2019
Sáng 15/3/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Đánh giá tình hình áp dụng và đề xuất khung danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh lao động cho giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế” do GS.TS. Lê Vân Trình – Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


GS.TS. Lê Vân Trình thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tóm tắt đề tài

Để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất thì công tác biên soạn Tiêu chuẩn, Quy chuẩn nói chung và Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động nói riêng cần phải có sự đổi mới, trong đó tiêu chí “An toàn” và “Sức khỏe” là hai tiêu chí, hai yêu cầu quan trọng cho kinh doanh, sản xuất. Những yêu cầu mang tính bắt buộc liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường phải được điều chỉnh trong hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật an quốc gia. Vì thế, việc rà soát lại các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật đang sử dụng, loại bỏ những Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật không còn phù hợp và xây dựng hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn vệ sinh lao động phù hợp với giai đoạn phát triển mới là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

Đề tài được thực hiện với nhiệm vụ rà soát, phân tích đánh giá các Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật hiện có, sắp xếp lại theo hệ thống và đề xuất bổ sung vào danh mục những Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật cần có cho phù hợp với yêu cầu mới. Hệ thống danh mục các Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải kế thừa các kết quả nghiên cứu, tham khảo hệ thống tiêu chuẩn các nước phát triển.

Sau khi nghe GS.TS. Lê Vân Trình thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu; phương pháp và cách tiếp cận thực hiện đề tài phù hợp, đảm bảo tính khoa học; kết quả nghiên cứu đáng tin cậy, có giá trị thực tiễn trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện luật an toàn vệ sinh lao động có sửa đổi; Có giá trị khoa học đối với việc “đề xuất khung danh mục Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn vệ sinh lao động cho giai đoạn hội nhập quốc tế ”, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và sức khỏe nghề nghiệp ở Việt Nam. Nội dung kết quả nghiên cứu được trình bày rõ ràng, cụ thể có tính logic được phân tích bàn luận khá chặt chẽ từ cơ sở đánh giá tình hình áp dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành ở Việt Nam đến việc Xây dựng bộ tiêu chí Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đề xuất danh mục hệ thống khung các TCQC về ATVSLĐ... Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số tồn tại cần bổ sung chỉnh sửa: Trong phần mở đầu đề tài cần nêu được mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa bố cục bản báo tổng kết về các chương theo thông lệ thường dùng; Cách phân tích/ bàn luận về kết quả nghiên cứu ở các chương kết quả nghiên cứu cần súc tích hơn theo trọng tâm của mục tiêu đề tài; Phần Kết luận, khuyến nghị cần rút gọn lại cho súc tích hơn.... Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua trên cơ sở chỉnh sửa và bổ sung theo các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)