Kiểm soát rủi ro Ecgonomi tại nơi làm việc để cải thiện sức khoẻ cơ xương khớp

28/03/2019

Tài liệu này đưa ra phương hướng hành động cần thực hiện để có thể kiểm soát các rủi ro ecgonomi tại nơi làm việc. Nó chỉ rõ những yếu tố rủi ro ecgonomi chủ yếu có thể tác động đến sức khoẻ người lao động thông qua phân tích các thao tác làm việc, sơ đồ quá trình đánh giá rủi ro nhằm kiểm soát các rủi ro ecgonomi. Đồng thời, tài liệu cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết về các công cụ đánh giá rủi ro hiệu quả có thể sử dụng để định lượng các yếu tố rủi ro ecgonomi.

Xem bản chi tiết: Tiếng Anh (pdf 7,239kb)

Biên dịch: Việt Thắng

(Nguồn tin: www.hsa.ie)