Nghiệm thu đề tài KHCN: “Đánh giá rủi ro và đề xuất hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại nhà máy đường khu vực miền Trung theo mô hình OHSAS 18000"

29/03/2019
Chiều 28/3/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Đánh giá rủi ro và đề xuất hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại nhà máy đường khu vực miền Trung theo mô hình OHSAS 18000" do TS. Nhan Hồng Quang - Phân viện trưởng Phân Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


Đề tài được thực hiện nhằm xác định rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại nhà máy đường khu vực miền Trung; Xây dựng được hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo mô hình OHSAS 18000 tại nhà máy đường khu vực miền trung và áp dụng cho 01 cơ sở sản xuất.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã nêu được tổng quan về tình hình phát triển, đặc điểm điều kiện làm việc của người lao động trong các nhà máy đường khu vực miền Trung. Các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đánh giá nguy cơ của các mối nguy tại nơi làm việc đến sức khỏe người lao động trong ngành mía đường.

Sau khi nghe TS. Nhan Hồng Quang thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã đăng ký. Đề tài đã tổng quan được tình hình sản xuất mía đường, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đánh giá nguy cơ của các mối nguy tại nơi làm việc đến sức khỏe người lao động trong ngành mía đường. Tuy nhiên, các nội dung phần tổng quan còn thiếu thông tin liên quan đến tình hình áp dụng hệ thống OHSAS 18000, chưa nêu được số cơ sở mía đường đã áp dụng hệ thống này ở Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu tương đối rõ ràng. Đề tài đã nghiên cứu nhân diện được mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động cho 4 cơ sở sản xuất mía đường của miền Trung; Nghiên cứu và áp dụng được mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động theo OHSAS 18000 cho nhà máy đường An Khê, đồng thời xây dựng được tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo OHSAS 18000. Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số tồn tại cần bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp: Phần tổng quan cần bổ sung thêm luận giải về tình cấp thiết của đề tài. Về phương pháp nghiên cứu cần bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật phân tích thu thập số liệu để làm rõ các kỹ thuật đã được sử dụng và đảm bảo độ tin cậy. Nhóm thực hiện cần chỉnh sửa lại báo cáo tổng kết cho súc tích, ngắn gọn và rõ ràng mạch lạc hơn....

Hội đồng kết luận đề tài đạt yêu cầu trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo góp ý của 2 ủy viên phản biện và các thành viện Hội đồng bằng văn bản.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)