Nghiệm thu đề tài: “Đánh giá tác hại nghề nghiệp do tiếp xúc với Hydrocarbon thơm trong không khí của người lao động tại các trạm sản xuất bê tông Asphalt khu vực miền Trung”

08/04/2019
Sáng 5/4/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Đánh giá tác hại nghề nghiệp do tiếp xúc với Hydrocarbon thơm trong không khí của người lao động tại các trạm sản xuất bê tông Asphalt khu vực miền Trung" do ThS. Lê Văn Khoa - Phân Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


Đề tài được thực hiện nhằm xác định mức tiếp xúc của người lao động với hydro cacbon thơm tại các trạm sản xuất bê tông Asphalt; Xác định được chỉ số giám sát sinh học 1- OHP ở người lao động tiếp xúc với hydro cacbon thơm tại các trạm sản xuất bê tông Asphalt; Đề xuất được các giải pháp hợp lý góp phần giảm thiểu mức độ tiếp xúc với hydro cacbon thơm của người lao động ở các trạm sản xuất bê tông Asphalt.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã tổng quan được đặc điểm, tính chất của hydrocarbon thơm, dạng tồn tại của hydrocarbon thơm trong không khí, tác hại của hydrocarbon thơm đối với con người và hệ sinh thái, giám sát sinh học xác định 1-OPH trong nước tiểu của người lao động làm việc tại các trạm trộn bê tông asphalt và tổng quan về thực trạng sản xuất, môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất bê tông asphalt khu vực miền Trung.

Sau khi nghe ThS. Lê Văn Khoa thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã đăng ký. Đề tài đã tổng quan được tính chất lý hóa của các PAHs, tình hình ô nhiễm PAHs trong môi trường cũng như tác hại của PAHs đối với sức khỏe của người lao động, tổng quan được tình hình sản xuất và tình hình an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất bê tông asphalt khu vực miền Trung. Qua đó đề xuất được các nội dung nghiên cứu của đề tài. Các phương pháp và kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu đảm bảo tính khoa học, chính xác và tin cậy. Các sản phẩm đề tài đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số tồn tại cần bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp: Sắp xếp lại các nội dung trong phần tổng quan để phù hợp, logic, rõ ràng và bám sát các mục tiêu nghiên cứu. Về phương pháp nghiên cứu, nhóm nghiên cứu cần làm rõ số lượng mẫu đã chọn. Trong quá trình phân tích phải nêu rõ quy trình kỹ thuật , phương pháp lấy mẫu, phương pháp xử lý mẫu, chiết tách, phân tích. Cần bổ sung giải thích các chữ viết tắt. Nhóm thực hiện cần chỉnh sửa lại báo cáo tổng kết cho súc tích và rõ ràng mạch lạc hơn....

Hội đồng kết luận đề tài đạt yêu cầu trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo góp ý của 2 ủy viên phản biện và các thành viện Hội đồng bằng văn bản.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)