Họp Hội đồng tư vấn nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019

18/04/2019
Ngày 17/04/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ Bảo vệ môi trường cho 02 nhiệm vụ do Trạm Quan trắc và phân tích môi trường chủ trì thực hiện.


Hôi đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 5 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

1. Nhiệm vụ: “Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định hợp chất hữu cơ khó phân hủy mới Hexabromobiphenyl trong môi trường”

Thay mặt nhóm thực hiện ThS. Trần Thị Liễu trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ với mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng quy trình kỹ thuật xác đinh Hexabromobiphenyl (HBB) trong mẫu bụi, đất và mẫu sản phẩm nhựa, điện tử bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ.

Ở Việt Nam hiện nay, các nguồn phát thải trực tiếp HBB là rất lớn từ những sản phẩm thải bỏ như ti vi, máy tính, điện thoại di động và rất nhiều sản phẩm điện tử, nhất là tại các cơ sở tái chế đồ nhựa, điện/điện tử. Tuy nhiên, các nghiên cứu về lĩnh vực này còn rất hạn chế. Vì vây, trên cơ sở nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích đã được phát triển, nhiệm vụ đề xuất xây dựng quy trình phân tích HBB trong mẫu môi trường đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy cao và phù hợp với điều kiện của phòng thí nghiệm tại Trạm Quan trắc và phân tích môi trường. Nhiệm vụ được đề xuất thực hiện với nội dung nghiên cứu: Tổng quan về HBB tính độc hại, nguồn phát sinh và khả năng tiếp xúc gây độc cho con người; Khảo sát xây dựng quy trình xác định HBB trong mẫu đất, bụi và mẫu sản phẩm nhựa, điện tử; Áp dụng quy trình kỹ thuật xác định các hợp chất nghiên cứu trong mẫu thực tế; Xây dựng dự thảo quy trình kỹ thuật.

Sau khi nghe ThS. Trần Thị Liễu thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày đề cương nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có nhiều trao đổi, nhận xét, góp ý giúp cho nhóm thực hiện hoàn thiện tốt hơn đề cương nhiệm vụ.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải thay mặt Hội đồng kết luận những nôi dung cần điều chỉnh bố sung nhằm hoàn thiện đề cương:

Tên nhiệm vụ, cần chỉnh sửa lại: “Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định hợp chất hữu cơ khó phân hủy Hexabromobiphenyl trong môi trường bụi bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ”, với mục tiêu nghiên cứu là xây dựng được quy trình kỹ thuật xác đinh Hexabromobiphenyl trong môi trường bụi bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ; Xây dựng được dự thảo tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật phân tích Hexabromobiphenyl trong bụi bằng phương pháp sắc ký khí khổi phổ. Nội dung nghiên cứu được đề xuất gồm: Xây dựng quy trình kỹ thuật và tiến hành thử nghiệm; Xác định độ thu hồi, giới hạn phát hiện, độ chính xác, tin cậy trong phòng thí nghiệm; Xác định thử nghiệm nồng độ Hexabromobiphenyl từ 1 đến 2 cơ sở tái chế nhựa.

Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện cần chỉnh sửa lại đề cương theo ý kiến góp ý bằng văn bản của các thành viên trong Hội đồng, đặc biệt phần tổng quan cần rõ ràng mạch lạc hơn về nguồn phát sinh chất hữu cơ gây nguy cơ ô nhiễm, làm rõ tác hại của HBB đối với sức khỏe con người....

2. Nhiệm vụ: “Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định acrolein và acetaldehyde trong không khí”

KS. Trần Phương Thảo đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ với mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định acrolein và acetaldehyde trong môi trường không khí xung quanh bằng phương pháp lấy mẫu chủ động trên vật liệu hấp phụ và phân tích bằng thiết bị HPLC-UV đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế hiện nay; Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật xác định acrolein và acetaldehyde trong môi trường không khí xung quanh.

Nôi dung được đề xuất thực hiện là: Thu thấp thông tin, tổng quan về acrolein và acetaldehyde; Khảo sát quy trình ngâm tẩm dinitrophenylhydrazine (DNPH) vào silica gel; Xây dựng quy trình xác định; Áp dụng quy trình đã xây dựng để xác định nồng độ acrolein và acetaldehyde tại một số khu vực thực tế.


Sau khi nghe KS. Trần Phương Thảo thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày đề cương nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có nhiều trao đổi, nhận xét, góp ý giúp cho nhóm thực hiện hoàn thiện tốt hơn đề cương nhiệm vụ.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải thay mặt Hội đồng kết luận những nôi dung cần điều chỉnh bố sung nhằm hoàn thiện đề cương:

Tên nhiệm vụ cần chỉnh sửa lại: “Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định acrolein và acetaldehyde trong không khí bằng phương pháp sắc khí lỏng hiệu năng cao và sử dụng director tử ngoại” với mục tiêu nghiên cứu là: Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định acrolein và acetaldehyde trong môi trường không khí bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao; Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật.

Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện tiếp thu, chỉnh sửa lại đề cương theo góp ý bằng văn bản của các thành viên trong Hội đồng, đặc biệt lưu ý phân tích các yếu tố độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người; Phân tích tổng quan và làm rõ ưu nhược điểm của các phương pháp, các quy trình kỹ thuật...

Hội đồng đã nhất trí thông qua đề cương 02 nhiệm vụ trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề cương theo các góp ý của Hội đồng

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Trần Thị Liễu và KS. Trần Phương Thảo đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hôi đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để tiến hành thực hiện trong thời gian tới.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)