Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến mủ cao su

20/05/2019
Chiều 17/5/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến mủ cao su" do ThS. Võ Thành Nhân – Phân viện An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam làm chủ nhiệm.

Hôi đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


Tại buổi họp, ThS. Võ Thành Nhân đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ với mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng được kỹ thuật đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở chế biến mủ cao su; Xây dựng và áp dụng thử mô hình hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại 2 cơ sở chế biến mủ cao su.

Nội dung được đề xuất thực hiện trong nghiên cứu: Lựa chọn phương pháp nhận diện mối nguy và kỹ thuật đánh giá rủi ro tại các cơ sở chế biến mủ cao su; Điều tra khảo sát để nhận diện và thu thấp số liệu về các mối nguy, xây dựng tiêu chí và thang điểm phù hợp để đánh giá. Đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở chế biến mủ cao su; Khảo sát, đo đạc môi trường lao động theo các chỉ tiêu nặng nhọc làm cơ sở để đánh giá điều kiện lao động ở các cơ sở đã được lựa chọn nghiên cứu; Xây dựng mô hình quản lý và quy trình kỹ thuật quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; Áp dụng thử mô hình hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại cơ sở chế biến mủ cao su; Kiểm toán hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo ISO 45001:2018 cho các cơ sở chế biến mủ cao su; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật đánh giá rủi ro và mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động theo ISO 45001:2018.

Sau khi nghe ThS. Võ Thành Nhân thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày đề cương nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có nhiều trao đổi, nhận xét, góp ý giúp cho nhóm thực hiện hoàn thiện tốt hơn đề cương nhiệm vụ.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải thay mặt Hội đồng kết luận những nôi dung cần điều chỉnh bố sung nhằm hoàn thiện đề cương:

- Tên nhiệm vụ được thay đổi thành: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến mủ cao su”

- Phần tổng quan: Nhiệm vụ đã tổng quan được tình hình sản xuất chế biến mủ cao su ở trong nước cũng như tổng quan được tình hình tiêu chuẩn hóa hệ thống an toàn vệ sinh lao động trong nước và thế giới. Tuy nhiêm nhóm nghiên cứu cũng cần làm rõ hơn tình hình an toàn vệ sinh lao động và việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở chế biến mủ cao su

- Nội dung cần thực hiện trong nghiên cứu: Điều tra, khảo sát nhận diện mối nguy và xây dựng các cơ sở dữ liệu mối nguy trong các cơ sở chế biến mủ cao su; Biên soạn tài liệu đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động và thực hiện việc đánh giá an toàn vệ sinh lao động cho 1 cơ sở chế biến mủ cao su; Xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động phù hợp với tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho cơ sở chế biến mủ cao su; Áp dụng hệ thống quản lý và đăng ký chứng nhận  phù hợp hệ thống quán lý ISO 45001:2018 cho 1 cơ sở chế biến mủ cao su; Biên soạn tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống an toàn vệ sinh lao động cho các cơ sở chế biến mủ cao su theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

- Sản phẩm của đề tài cần đạt được: Báo cáo cơ sở dữ liệu nhận diện mối nguy an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở chế biến mủ cao su; Báo cáo về các phương pháp kỹ thuật nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở chế biến mủ cao su; Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động ở một cơ sở chế biến mủ cao su; Bộ tài liệu áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho cơ sở chế biến mủ cao su; Tài liệu hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động cho cơ sở chế biến mủ cao su theo tiêu chuẩn 45001:2008

Hội đồng đã nhất trí thông qua và đề nghị Tổng Liên đoàn xem xét cho thực hiện đề tài trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề cương theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Võ Thành Nhân đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hôi đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để tiến hành thực hiện trong thời gian tới.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)