Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp nhà nước: "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động một số ngành nghề"

17/06/2019
Ngày 14/06/2019, tại Bộ Khoa học và công nghệ đã phối hợp với Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động tổ chức buổi nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động một số ngành nghề" do Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động phối hợp với Viện Dinh dưỡng thực hiện. TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu gồm có 9 thành viên do GS. TS. Nguyễn Công Khẩn - Ban chủ nhiệm chương trình KC 10/16-250 Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.


Báo cáo tại buổi nghiệm thu, TS. Đỗ Trần Hải cho biết mục tiêu của đề tài là Đánh giá gánh nặng lao động và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân ngành Dệt may, Giầy da; Đánh giá được thực trạng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của khẩu phần ca; Xây dựng, thử nghiệm bộ tiêu chí bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho công nhân ngành Dệt may, Giầy da. Với những nội dung chính được thực hiện là Tổng quan phân tích tài liệu về gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và các vấn đề nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước; Khảo sát 2 ngành Dệt-May và Giầy Da ở 3 vùng miền với 4 khu vực kinh tế (theo mức lương) khác nhau, thiết kế điều tra, nghiên cứu; Đánh giá GNLĐ và xác định nhu cầu dinh dưỡng theo mức THNL và một số loại bệnh điển hình liên quan đến dinh dưỡng của người lao động ngành Dệt May và Giầy Da; Điều tra, đánh giá chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm bữa ăn ca tại một số cơ sở sản xuất ngành Dệt May và Giầy Da theo loại hình lao động và vùng kinh tế; Xây dựng Bộ tiêu chí đảm bảo dinh dưỡng và ATTP bữa ăn ca cho công nhân ngành Dệt May, Giầy Da; Báo cáo tổng hợp bộ tiêu chí đảm bảo dinh dưỡng và ATVSTP bữa ăn ca cho công nhân ngành Dệt  may, giày da (sau khi đã thực hiện thử nghiệm).

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Đề tài. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, có ý nghĩa cao về mặt khoa học và có giá trị thực tiễn, có thể sẵn sàng chuyển giao kết quả tới các doanh nghiệp. Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học góp phần xây dựng chính sách, chế độ về bữa ăn ca cho người lao động nói chung và ngành Dệt may, Giầy da nói riêng. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã tổng quan được gánh nặng lao động, tiêu hao nặng lượng, tình hình nghiên cứu về gánh nặng lao động; Dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng của người lao động, khẩu phần và tính cân đối của khẩu phần, xác định nhu cầu năng lượng, một số phương pháp phân tích thực phẩm; Sức khỏe dinh dưỡng và lao động, tình trạng dinh dưỡng và một số bệnh tật liên quan đến dinh dưỡng; Tình hình nghiên cứu về dinh dưỡng và khẩu phần ăn trên thế giới và tại Việt Nam, nghiên cứu trong ngành Dệt may và Giầy da; Những vấn đề còn tồn tại và hạn chế. Đề tài cũng đã đề xuất được một số giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, bộ tiêu chí về sức khỏe dinh dưỡng và bộ tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm với việc khuyến nghị mức nhu cầu dinh dưỡng năng lượng bữa ăn ca cho người lao động 2 ngành Dệt may, Giầy da. Đồng thời xây dựng được 36 bộ thực đơn và kết quả đánh giá thử nghiệm cho thấy bộ thực đơn là khả thi, dễ áp dụng, phù hợp với nguồn thực phẩm địa phương và được người lao động tại các cơ sở thử nghiệm đón nhận...

Với những kết quả đề tài đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước nhất trí đồng ý nghiệm thu đề tài.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)