Nghiệm thu đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân”

15/07/2019
Sáng 12/7/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân” do ThS. Lê Đức Thiện – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


Đề tài được thực hiện nhằm hoàn thiện hệ thống  thiết bị thí nghiệm để đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân, đáp ứng được yêu cầu về phương pháp thử theo TCVN 7802-2:2007 và 7802-5:2008; Đạt được chứng chỉ công nhận của Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) phù hợp các yêu cầu của ISO 17025.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã hoàn thiện được hệ thống đánh giá hợp chuẩn các bộ phận của hệ thống chống rơi ngã cá nhân phù hợp với TCVN 7802-2:2007 và TCVN 7802-5:2008 (gồm: dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng; các bộ phận nối có cổng tự đóng và tự khóa); Hồ sơ về các phép thử cho các chỉ tiêu đánh giá theo TCVN 7802-2:2007 và TCVN 7802-5:2008, đạt yêu cầu của ISO 17025:2005 và được BOA cấp chứng chỉ công nhận đạt chuẩn VILAS.

Sau khi nghe ThS. Lê Đức Thiện thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã đăng ký. Về phần tổng quan tương đối đầy đủ, rõ ràng tình hình tiêu chuẩn hóa đối với việc đánh giá các thiết bị phương tiện chống rơi ngã cá nhân. Đã thiết kế, gia công chế tạo và lắp dựng được thiết bị thí nghiệm để có thể thử nghiệm các chỉ tiêu đánh giá một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân theo TCVN 7802-2:2007 và TCVN 7802-5:2008. Đồng thời tiến hành xây dựng và được công nhận 11 quy trình chỉ tiêu đánh giá về chất lượng phương tiện chống rơi ngã cá nhân theo tiêu chuẩn TCVN 7802-2:2007 và TCVN 7802-5:2008. Kết quả của đề tài có thể giúp cho Phòng thí nghiệm An toàn Lao động của Trung tâm An toàn lao động thuộc Viện KH An toàn và vệ sinh lao động tham gia vào hoạt động đánh giá chất lượng sản phẩm phương tiện chống rơi ngã cá nhân, phục vụ cho các mục đích chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc chứng nhận phù hợp quy chuẩn. Hoạt động có tính đặc thù và chuyên ngành này góp phần bảo đảm chất lượng cho các sản phẩm chống rơi ngã cá nhân khi được sản xuất và lưu thông trên thị trường trong nước hoặc được nhập khẩu và buôn bán từ nước ngoài vào Việt Nam, góp phần quan trọng và có hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng của các phương tiện chống rơi ngã cá nhân được quy định trong các văn bản quản lý nhà nước hiện hành.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét bằng văn bản của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa và hoàn thiện hơn báo cáo tổng kết. Cần lưu ý bổ sung đối tượng, phạm vi nghiên cứu và làm rõ kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu, các trang thiết bị được đánh giá... Nhóm nghiên cứu cũng cần có báo cáo gải trình về các phép thử của một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân theo tiêu chuẩn TCVN 7802-2:2007 và TCVN 7802-5:2008.Làm rõ việc đào tạo, đánh giá thử nghiệm thành thạo theo yêu cầu của BOA

Hội đồng kết luận đề tài đạt yêu cầu trên cơ sở báo cáo tổng hợp cần chỉnh sửa và bổ sung theo các góp ý của Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)