Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ"

04/08/2019
Chiều 02/08/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ" do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm.


ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng trình bày đề cương nhiệm vụ

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi họp, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ với hai mục tiêu nghiên cứu chính: (i) Xây dựng được kỹ thuật đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ; (ii) Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại 1 – 2 cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ.

Nội dung đề xuất thực hiện gồm: (i) Nghiên cứu phương pháp nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo ISO 45001:2018; (ii) Điều tra khảo sát để nhận diện và thu thập số liệu về các mối nguy, đánh giá rủi ro ATVSLĐ; (iii) Xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; (iv) Áp dụng thử nghiệm kỹ thuật đánh giá và mô hình hệ thống quản lý ATVSLĐ quản lý tại 1 – 2 cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ; (v) Hoàn chỉnh kỹ thuật đánh giá và mô hình hệ thống quản lý.

Hội đồng tư vấn đánh giá nhiệm vụ đã tổng quan được tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, tình hình tiêu chuẩn hóa và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ cũng như tình hình sản xuất trong ngành cơ khí. Tuy nhiên, một số nội dung cần điều chỉnh bổ sung như sau:

- Tên nhiệm vụ được đổi thành: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ.”

- Nội dung cần phải xem xét, biên soạn rõ ràng, mạch lạc hơn, cụ thể: (i) Xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; (ii) Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và xây dựng cơ sở dữ liệu về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; (iii) Xây dựng hồ sơ hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; (iv) Xây dựng hồ sơ đăng ký chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; (v) Xây dựng hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ.

- Sản phẩm của đề tài đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tuy nhiên còn một số sản phẩm cần chỉnh sửa bổ sung sao cho phù hợp với đề tài theo như Hội đồng đã góp ý.

Hội đồng đã nhất trí thông qua đề cương nhiệm vụ và đề nghị Tổng Liên đoàn xem xét cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề cương theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để tiến hành thực hiện trong thời gian tới.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)