Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng khuếch tán tiếng ồn trong môi trường lao động và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn"

11/08/2019
Sáng 09/08/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng khuếch tán tiếng ồn trong môi trường lao động và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn" do ThS. Lê Trường An làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi họp, ThS. Lê Trường An đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ với hai mục tiêu nghiên cứu chính: (1) Xây dựng được mô hình mô phỏng lan truyền tiếng ồn trong môi trường lao động; (2) Đề xuất được các giải pháp kiểm soát khuếch tán ô nhiễm tiếng ồn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Đề tài gồm có năm nội dung đề xuất thực hiện như sau: (1) Xây dựng, phân tích cơ sở dữ liệu đầu vào; (2) Nghiên cứu xây dựng phương trình mô phỏng lan truyền tiếng ồn trong không gian hạn chế; (3) Lựa chọn, thiết kế mô hình lan truyền tiếng ồn; (4) Đánh giá hiệu quả ứng dụng mô hình; (5) Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu tiếng ồn trên đường lan truyền.


ThS. Lê Trường An đang trình bày đề cương nhiệm vụ

Hội đồng tư vấn đánh giá nhiệm vụ đã tổng quan được đầy đủ các phần mềm liên quan đến vấn đề lan truyền ô nhiễm tiếng ồn, phương pháp nghiên cứu cũng đã sử dụng công cụ mô hình tính toán xây dựng bằng computer là rất hiện đại và phù hợp với mục tiêu của đề tài, nội dung và sản phẩm của đề cương cũng đã đáp ứng được với yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, đề tài cần điểu chỉnh bổ sung một số nội dung như sau:

- Tên nhiệm vụ được đổi thành: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng lan truyền ô nhiễm trong môi trường lao động và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn.”

- Phần Tổng quan của nhiệm vụ cần lược bỏ những phần ít liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu, tập trung vào đánh giá những ưu điểm, hạn chế của những phần mềm đang được lưu hành trên thế giới và trong nước hiện nay. Bổ sung thêm các giải pháp kỹ thuật về giảm thiểu, khống chế ô nhiễm tiếng ồn đã được nghiên cứu áp dụng trong và ngoài nước, đặc biệt là trong nước.

- Mục tiêu: Nhiệm vụ vẫn gồm hai mục tiêu nghiên cứu chính nhưng cần chỉnh sửa cho phù hợp với tên đề tài như sau: (1) Xây dựng được phần mềm mô phỏng lan truyền ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường lao động; (2) Đề xuất được các giải pháp kiểm soát khuếch tán ô nhiễm tiếng ồn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Nội dung: (1) Nghiên cứu lựa chọn được các phương trình toán lý và mô hình lan truyền tiếng ồn phù hợp làm cơ sở xây dựng mô hình; (2) Thiết lập được thuật toán và xây dựng phần mềm lan truyền tiếng ồn chạy trên nền các hệ điều hành thông dụng hiện nay; (3) Tiến hành khảo sát đo đạc thực tế để đánh giá kiểm chứng phần mềm lan truyền ô nhiễm do nhiệm vụ sẽ xây dựng; (4) Hoàn chỉnh phần mềm lan truyền ô nhiễm trong môi trường lao động trên cơ sở đo đạc thực tiễn; (5) Đề xuất được một số giải pháp khả thi để kiểm soát lan truyền ô nhiễm tiếng ồn trong cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Có bốn sản phẩm đề tài cần thực hiện, đó là: (1) Phần mềm lan truyền ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường lao động với yêu cầu phần mềm có thể chạy được trên các hệ điều hành thông dụng hiện nay; (2) Báo cáo kết quả đo đạc thực tế lan truyền ô nhiễm tiếng ồn trong cơ sở sản xuất công nghiệp; (3) Một số giải pháp kiểm soát lan truyền ô nhiễm tiếng ồn trong một số cơ sở sản xuất công nghiệp; (4) 2 bài báo khoa học.

Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề cương theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Lê Trường An đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để trình và xin ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho triển khai và thực hiện đề tài trong thời gian tới.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)