Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến thủy sản"

23/08/2019
Ngày 09/08/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến thủy sản" do TS. Nhan Hồng Quang làm chủ nhiệm.


TS. Nhan Hồng Quang đang trình bày đề cương nhiệm vụ

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi họp, TS. Nhan Hồng Quang đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ với hai mục tiêu nghiên cứu chính: (1) Xây dựng được kỹ thuật đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong các cơ sở chế biến thủy sản; (2) Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại 01 cơ sở chế biến thủy sản.

Đề tài gồm có bảy nội dung đề xuất thực hiện như sau: (1) Điều tra, khảo sát nhận diện mối nguy và xây dựng các cơ sở dữ liệu mối nguy về ATVSLĐ trong ngành chế biến thủy sản; (2) Lựa chọn công cụ, xây dựng quy trình đánh giá rủi ro ATVSLĐ và thực hiện đánh giá rủi ro cho 01 cơ sở chế biến thủy sản khu vực miền Trung; (3) Điều tra, khảo sát nhận diện mối nguy an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở chế biến thủy sản khu vực miền Trung (01 cơ sở); (4) Đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở chế biến thủy sản; (5) Xây dựng hệ thống Quản lý ATVSLĐ phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho cơ sở chế biến thủy sản; (6) Áp dụng Hệ thống quản lý ATVSLĐ và đăng ký chứng nhận phù hợp; (7) Biên soạn tài liệu hướng dẫn áp dụng Hệ thống ATVSLĐ cho các cơ sở chế biến thủy sản theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Sau khi nghe TS. Nhan Hồng Quang thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày đề cương nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có những trao đổi, nhận xét, góp ý rất thiết thực. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải đã thay mặt Hội đồng kết luận những nội dung chính như sau:

- Phần Tổng quan vẫn còn sơ sài, cần đi sâu phân tích về hệ thống quản lý ATVSLĐ trong ngành chế biến thủy sản của cả nước, đối tượng phạm vi khảo sát ở miền Trung.

- Nội dung nghiên cứu: (1) Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất chế biến, hiện trạng ATVSLĐ trong các cơ sở chế biến thủy sản; (2) Nhận diện mối nguy, đánh giá nguy cơ rủi ro cho cơ sở chế biến thủy sản; (3) Xây dựng hồ sơ tài liệu hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; (4) Xây dựng hồ sơ đăng ký chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho 01 cơ sở chế biến thủy sản; (5) Xây dựng hoàn thiện tài liệu hướng dẫn quản lý ATVSLĐ theo ISO 45001:2018 cho cơ sở chế biến thủy sản.

Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề cương theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, TS. Nhan Hồng Quang đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để trình và xin ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho triển khai và thực hiện đề tài trong thời gian tới.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)