Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại và đề xuất dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép trong môi trường lao động công nghiệp."

06/09/2019
Sáng 06/09/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&Cn cấp TLĐ: "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại và đề xuất dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép trong môi trường lao động công nghiệp" do ThS. Vũ Duy Thanh làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


ThS. Vũ Duy Thanh đang trình bày đề cương nhiệm vụ

Tại buổi họp, ThS. Vũ Duy Thanh đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ với hai mục tiêu nghiên cứu chính: (1) Đánh giá được hiện trạng ô nhiễm tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại trong môi trường lao động công nghiệp; (2) Đề xuất được dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại trong môi trường lao động công nghiệp.

Đề tài gồm có sáu nội dung đề xuất thực hiện như sau: (1) Tổng quan hiện trạng ô nhiễm tổng nấm và tổng vi khuẩn có hại trong môi trường lao động một số ngành sản xuất công nghiệp; (2) Lấy mẫu và đánh giá thực trạng tổng nấm và tổng vi khuẩn trong môi trường lao động công nghiệp; (3) Phân lập và định danh tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn gây hại trong môi trường lao động công nghiệp; (4) Xác định mức độ độc hại của các chủng vi khuẩn và nấm phân lập được trong môi trường lao động công nghiệp; (5) Báo cáo tổng hợp cơ sở khoa học phân tích mức độ nguy hại của tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn gây hại trong môi trường lao động công nghiệp, căn cứ để đề xuất giới hạn cho phép tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn trong môi trường lao động công nghiệp; (6) Đề xuất dự thảo tiêu chuẩn giới hạn tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn gây hại trong môi trường lao động công nghiệp.

Sản phẩm của đề tài gồm có: (1) Báo cáo đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại trong môi trường lao động một số ngành sản xuất công nghiệp; (2) Báo cáo tổng quan về tình hình tiêu chuẩn hóa giới hạn cho phép tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại trong môi trường lao động; (3) Dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại trong môi trường lao động công nghiệp; (4) Hai bài báo được công bố trên tạp chí chuyên ngành.

Sau khi nghe ThS. Vũ Duy Thanh thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày đề cương nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có những trao đổi, nhận xét, góp ý rất thiết thực. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải đã thay mặt Hội đồng kết luận những nội dung chính như sau:

Phần Tổng quan cần trình bày rõ ràng mạch lạc hơn vấn đề tác hại ảnh hưởng của vi sinh vật có hại cũng như nấm mốc đến sức khỏe con người nói chung và người lao động nói riêng, và tổng quan tình hình tiêu chuẩn hóa đối với giới hạn nồng độ cho phép của vi sinh vật và nấm mốc có hại trong môi trường nói chung cũng như trong môi trường lao động công nghiệp nói riêng.

Nội dung nghiên cứu: (1) Tổng quan tác động vi sinh vật có hại và nấm mốc đến sức khỏe con người; (2) Tổng quan tình hình tiêu chuẩn hóa các quy định liên quan đến giới hạn nồng độ cho phép của vi sinh vật có hại và nấm mốc đối với môi trường nói chung và môi trường lao động nói riêng, (3) Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí do vi sinh vật có hại và nấm mốc gây ra ở một vài ngành sản xuất điển hình, (4) Định danh và phân lập các vi sinh vật có hại và nấm mốc trong môi trường được điều tra khảo sát; (5) Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn và kiến nghị ban hành tiêu chuẩn về nồng độ giới hạn cho phép.

Sản phẩm của đề tài: (1) Báo cáo đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại trong môi trường lao động một số ngành sản xuất công nghiệp; (2) Báo cáo tổng quan về tình hình tiêu chuẩn hóa giới hạn cho phép tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại trong môi trường lao động; (3) Dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại trong môi trường lao động công nghiệp được xây dựng dựa theo hai TCVN 1-1:2015 và TCVN 1-1:2008; (4) Hai bài báo được công bố trên tạp chí chuyên ngành.

Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề cương theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Vũ Duy Thanh đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để trình và xin ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho triển khai và thực hiện đề tài trong thời gian tới.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)