Khuyến nghị việc tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

25/09/2019
Việc thực hiện các quy định về vấn đề quấy rối tình dục nên được giám sát cẩn thận thông qua cơ chế báo cáo hàng năm về số lượng và các dạng khiếu nại/tố cáo phát sinh và cách thức giải quyết. Thông tin này nên được phân tích ngay lập tức và tiến hành sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp nếu cần thiết.

1. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Quy định về vấn đề quấy rối tình dục và các nội dung cụ thể nên được truyền đạt một cách hiệu quả tới tất cả người lao động, bao gồm người quản lý, người giám sát, công nhân, khách hàng và các đầu mối kinh doanh khác (gồm những người cung cấp và nhận hàng hóa, dịch vụ). Cần chú ý đặc biệt đến những người lao động ở những vùng xa xôi.

Phương tiện truyền đạt hiệu quả chính sách bao gồm thông qua bản tin, tài liệu đào tạo, khóa tập huấn, tờ rơi, trang web, thư điện tử và trưng bày áp phích chống hành vi quấy rối tình dục dán tại các bảng thông báo ở các khu vực làm việc chung. Truyền đạt chính sách bằng lời nói đặc biệt quan trọng ở những nơi làm việc mà người lao động ở đó có thể không biết chữ.


2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

2.1. Tập huấn thường xuyên

Những đợt tập huấn thường xuyên về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cần được tổ chức cho tất cả người sử dụng lao động, bao gồm cấp quản lý, giám sát và người lao động.

Mục đích của tập huấn là để: (a) nâng cao nhận thức về thế nào là quấy rối tình dục; (b) cung cấp nội dung chi tiết quy định của doanh nghiệp về vấn đề quấy rối tình dục; và (c) cập nhật những thay đổi trong quy định này. Nên thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn về vấn đề này.

Cấp quản lý và giám sát cũng cần được đào tạo đặc biệt để phân biệt giữa hành vi phù hợp và không phù hợp, nhằm thực hiện hiệu quả vai trò của họ trong việc đảm bảo rằng nơi làm việc không có quấy rối tình dục.

Những người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại/tố cáo tại doanh nghiệp cần được đào tạo đặc biệt chuyên sâu về phòng, chống quấy rối tình dục.

Tùy thuộc vào loại hình đào tạo được tổ chức, và số lượng người lao động tham gia, các đợt đào tạo có thể kéo dài từ vài giờ cho tới cả ngày.

2.2. Bảo vệ danh tính của các bên liên quan

Người sử dụng lao động cần đưa ra các biện pháp đảm bảo rằng các khiếu nại/tố cáo về quấy rối tình dục sẽ được điều tra, xác minh và xử lý đảm bảo bí mật, an toàn không để tiết lộ nhân thân của những người có liên quan. Chỉ những người được người sử dụng lao động chỉ định cụ thể mới được xử lý vụ việc; và chỉ người khiếu nại/tố cáo và đại diện của người đó, cũng như người bị cho là thực hiện hành vi quấy rối và đại diện của họ, nhân chứng và phiên dịch (nếu cần) mới được tham gia vào quá trình điều tra, xác minh.

Người sử dụng lao động cần cung cấp mọi thông tin được yêu cầu để phục vụ cho quá trình điều tra.

2.3. Mô hình quản lý hiệu quả

Tất cả người quản lý và giám sát nên thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với quy định phòng, chống quấy rối tình dục bằng việc gương mẫu thực hiện các hành vi phù hợp ở mọi lúc, mọi nơi và điều này phải được định kỳ đánh giá bởi người sử dụng lao động.

Đồng thời, người sử dụng lao động khi bổ nhiệm cấp quản lý và giám sát, người sử dụng lao động cũng cần bảo đảm rằng những ứng viên được đề xuất phải thể hiện sự hiểu biết và khả năng xử lý các vấn đề liên quan đến quấy rối tình dục hoặc nên tổ chức đào tạo cho người đó trước hoặc ngay khi được bổ nhiệm.

2.4. Mô hình nơi làm việc tốt

Người sử dụng lao động cần phải tạo ra và duy trì môi trường làm việc không có quấy rối tình dục. Các biện pháp, cách thức hiệu quả để đảm bảo điều này gồm:

  • Loại bỏ hết những tài liệu mang tính khiêu dâm, đồi trụy hoặc những tài liệu gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc ngụ ý, ám chỉ tình dục tại nơi làm việc;
  • Thường xuyên giám sát việc thực thi các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục và các quy trình giải quyết về quấy rối tình dục;
  • Ban (hoặc hội đồng) sát hạch tuyển dụng cần bao gồm cả nam và nữ;
  • Khu vực làm việc có đủ ánh sáng và có hệ thống giám sát điện tử.

(Nguồn tin: Bộ quy tắc ứng xử về chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc)