Họp đề tài KHCN cấp Quốc gia: "Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong điều kiện nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"

03/10/2019
Sáng 03/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức buổi họp lấy ý kiến các cán bộ công đoàn và các nhà khoa học để xây dựng thuyết minh đề tài cấp Quốc gia: "Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong điều kiện nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới" do Viện khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động chủ trì thực hiện.


TS. Lê Cao Thắng đang trình bày bản thuyết minh đề tài

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Hơn 30 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng phát triển, đến nay mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn đã từng bước lớn mạnh, góp phần tháo gỡ vướng mắc, xây dựng được các mô hình tổ chức mới hoàn thiện hơn, phù hợp với yêu cầu của tổ chức và hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, các tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam vẫn cần phải đổi mới để có thể tham gia được các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hiện nay.

Từ lý do trên, đề tài đã đưa ra mục tiêu chính là xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn; xác lập hệ thống các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong điều kiện Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Với 8 nội dung nghiên cứu cơ bản: (1) Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; (2) Thực trạng tổ chức và hoạt động Công đoàn cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; (3) Cơ hội, thách thức tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong điều kiện Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; (4) Dự báo mô hình tổ chức và hoạt động; (5) Phương hướng, nhiệm vụ đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động; (6) Xác lập hệ thống các giải pháp đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam; (7) Xây dựng kế hoạch hành động của Tổng LĐLĐVN về đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong điều kiện Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; (8) Khuyến nghị, đề xuất sửa đổi pháp luật về lao động và công đoàn; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội XIII (2023-2028).

Các nhà khoa học và các cán bộ công đoàn đã có những góp ý, trao đổi rất quý báu, có ý nghĩa thiết thực nhằm hoàn thiện thuyết minh đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp cơ sở và luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách phù hợp về tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong những năm tới. Các góp ý tập trung vào chỉnh sửa phần tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước để từ đó nêu bật được tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài; chỉnh sửa các nội dung nghiên cứu của đề tài cho phù hợp để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra.

Kết luận cuộc họp, nhóm thực hiện đề tài cần nghiêm túc tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa dựa theo những ý kiến góp ý của các cán bộ công đoàn và các nhà khoa học để hoàn thiện bản thuyết minh chi tiết của đề tài.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)