Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài KH&CN: "Đánh giá tình hình áp dụng và đề xuất khung danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động cho giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế"

10/10/2019
Ngày 10/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: "Đánh giá tình hình áp dụng và đề xuất khung danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động cho giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế" – Mã số 217/04/TLĐ do GS.TS. Lê Vân Trình làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


GS.TS. Lê Vân Trình đang trình bày tóm tắt đề cương

Danh mục hệ thống tiêu chuẩn An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên thế giới và các nước trong khu vực hiện nay đã và đang được hình thành, xây dựng bổ sung và được ứng dụng rộng rãi trong phát triển sản xuất. Hiện nay ở Việt Nam nhìn tổng thể, các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ đã bao phủ đa phần các lĩnh vực của sản xuất tạo cơ sở phục vụ tốt cho thực tế sản xuất và cơ bản kiểm soát được công tác ATVSLĐ. Tuy nhiên, mức bao phủ còn mỏng và có nhiều khoảng hở do chưa đủ tiêu chuẩn quy chuẩn để đáp ứng cho nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế trong thời gian qua. Điều này dẫn đến hệ quả là việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện các kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn còn manh mún, không có tính định hướng và chiến lược lâu dài.

Do đó, đề tài được thực hiện nhằm soát xét và đánh giá được tình hình áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ATVSLĐ; đề xuất được khung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ATVSLĐ trong giai đoạn phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Sau khi nghe GS.TS. Lê Vân Trình thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có kết luận: Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đã đáp ứng được đúng theo quy định. Đề tài đã tổng quan được tình hình tiêu chuẩn hóa về ATVSLĐ ở trong nước và quốc tế. Đã xây dựng được tiêu chí làm cơ sở để đánh giá sự phù hợp của các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Đề tài đã tiến hành khảo sát thực tế tại 10 cơ sở sản xuất trong đó có đánh giá cụ thể chi tiết cho 10 doanh nghiệp về việc thực hiện các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ và đánh giá được sự phù hợp của hệ thống tiêu chuẩn này đối với các tiêu chí đề tài đã đề xuất. Căn cứ vào kết quả đánh giá của đề tài đối với sự phù hợp của hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn hiện nay thì đề tài cũng đã đề xuất được khung hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia về ATVSLĐ trong hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn Quốc gia của Việt Nam phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế. Hội đồng cũng đánh giá, đề tài đã sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật, nghiên cứu, điều tra, khảo sát phù hợp hiện đại và cho những kết quả đáng tin cậy. Về sản phẩm, đề tài có báo cáo về các tiêu chí đánh giá sự phù hợp của các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành; báo cáo kết quả áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành ở Việt Nam và có đánh giá so với tiêu chí do đề tài đề xuất; báo cáo về khung tiêu chuẩn quy chuẩn Quốc gia về ATVSLĐ phù hợp với giai đoạn hội nhập quốc tế của Việt Nam; có 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành; tham gia đào tạo sau đại học được 03 thạc sĩ.

Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu trên cơ sở bổ sung và chỉnh sửa theo các góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)