Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá”

10/01/2020
Chiều 10/01/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng liên đoàn: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá” Mã số: CTTĐ-2018/02/TLĐ do TS. Nguyễn Thắng Lợi – Trạm Quan trắc và phân tích môi trường lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


​Toàn cảnh nghiệm thu đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích đánh giá được rủi ro an toàn vệ sinh lao động ở các cơ sở khai thác và chế biến đá đồng thời đề xuất được hệ thống quản lý rủi ro an toàn vệ sinh lao động ở các cơ sở khai thác và chế biến đá.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã đưa ra được sáu sản phẩm như sau:

- Bộ cơ sở dữ liệu về mối nguy an toàn vệ sinh lao động;

- Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động ở các cơ sở khai thác và chế biến đá;

- Hệ thống quản lý rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong khai thác và chế biến đá;

- Kết quả ứng dụng một vài giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn vệ sinh lao động ở các cơ sở khai thác và chế biến đá;

- Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng quy trình đánh giá rủi ro và hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động phù hợp;

- 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

TS. Nguyễn Thắng Lợi cũng đã báo cáo tóm tắt tổng quan, nội dung, kết quả của đề tài và đưa ra kiến nghị sau khi nghiệm thu, bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng quy trình đánh giá rủi ro và hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động cần được phổ biến rộng rãi cho các cơ sở khai thác và chế biến đá để áp dụng.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt, Hội đồng nghiệm thu cho rằng nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện đầy đủ nội dung, thu được sản phẩm đủ về chủng loại và số lượng, chất lượng đạt yêu cầu. Đặc biệt là nhóm thực hiện đề tài đã nêu lên được tính đặc thù của hai công nghệ khai thác đá điển hình hiện nay đó là phương pháp nổ mìn và phương pháp cắt đá bằng dây kim cương. Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần bổ sung chỉnh sửa như: phần kết luận cần trả lời được câu hỏi trong khai thác chế biến đá mức rủi ro an toàn vệ sinh lao động là cao hay thấp; phần kết luận nên đưa rủi ro về an toàn vệ sinh lao động lên trước và phân tích kĩ hơn rồi mới đến phần rủi ro về vi khí hậu và coi đó như là bộ phận cấu thành của an toàn vệ sinh lao động…

Hội đồng đánh giá cao kết quả của đề tài và sự cố gắng của nhóm thực hiện đề tài. Hội đồng đã nhất trí  thông qua và đề xuất nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn sau khi chỉnh sửa, bổ sung  theo các góp ý của Hội đồng.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)