Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc 2020 - Bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm

23/03/2020
Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe (OSH) tại nơi làm việc năm 2020 (28/4) sẽ tập trung vào bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm.

Bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc là một mối đe dọa đáng kể và liên tục đối với an toàn và sức khỏe của người lao động, cũng như năng suất và uy tín của tổ chức.

Vào tháng 6 năm 2019, tại Hội nghị Thế kỷ của ILO, Công ước Bạo lực và Quấy rối (Số 190) và Khuyến nghị kèm theo (Số 206) đã được thông qua, kêu gọi cấm và ngăn chặn bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm.

Như một phần của chiến dịch Ngày Thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc năm 2020, ILO sẽ đưa ra một báo cáo toàn cầu, nêu bật cách một khung OSH toàn diện ở cả cấp quốc gia và nơi làm việc có thể giải quyết bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm.

Điều này bao gồm ví dụ việc kết hợp các điều khoản liên quan đến bạo lực và quấy rối vào luật ATVSLĐ, các quy định về ATVSLĐ và thương lượng tập thể và xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể, quy tắc thực hành và hướng dẫn để hỗ trợ thực hiện các chương trình và biện pháp phòng ngừa tại nơi làm việc. Ở cấp độ nơi làm việc, các hệ thống quản lý OSH đầy đủ có thể bao gồm việc đánh giá và kiểm soát các rủi ro tâm lý xã hội bao gồm cả sự tác động lẫn nhau với bạo lực và quấy rối.

Các tài liệu khác sẽ được sản xuất và cung cấp trực tuyến, bao gồm một poster, một cuốn sách nhỏ với các thông điệp chính và một bài thuyết trình PPT.

(Nguồn tin: ilo.org)