Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021 lĩnh vực An toàn lao động

28/04/2020
Chiều 28/04/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn trực tuyến nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Sau khi nghiên cứu và đánh giá kết quả đạt được của các đề cương nhiệm vụ, Hội đồng đã đưa ra kết luận như sau:

1. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp An toàn Vệ sinh lao động cho người lao động nuôi trồng thủy hải sản vùng đồng bằng sông Cửu Long” do CN. Trần Minh Thông – Phân viện Khoa học ATVSLĐ và BVMT Miền Nam làm chủ nhiệm.

- Tên nhiệm vụ được đổi thành: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng An toàn vệ sinh lao động và đề xuất các giải pháp quản lý sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trong một số doanh nghiệp nuôi tôm và cá ba sa vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

- Nhiệm vụ gồm có hai mục tiêu chính:

     (1) Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động trong một số doanh nghiệp nuôi tôm và cá ba sa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

     (2) Đề xuất và áp dụng được các giải pháp quản lý sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trong một số doanh nghiệp nuôi tôm và cá ba sa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Sản phẩm chính gồm có:

     (1) Báo cáo tổng quan về tình hình nuôi tôm và cá ba sa ở các doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

     (2) Báo cáo tổng quan về thực trang An toàn vệ sinh lao động trong một số doanh nghiệp nuôi tôm và cá ba sa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

     (3) Tài liệu hướng dẫn công tác quản lý An toàn vệ sinh lao động trong nuôi cá ba sa.

     (4) Tài liệu hướng dẫn công tác quản lý An toàn vệ sinh lao động trong nuôi tôm.

     (5) Báo cáo đánh giá hiệu quả áp dụng giải pháp quản lý sức khỏe nghề nghiệp tại 01 doanh nghiệp nuôi tôm và 01 doanh nghiệp nuôi cá ba sa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

     (6) 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.


Toàn cảnh buổi họp

2. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu kiểm soát rủi ro An toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở đóng và sửa chữa tàu biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ người lao động” do ThS. Nguyễn Hoàng Phương – Trạm Quan trắc và phân tích môi trường lao động làm chủ nhiệm.

- Tên nhiệm vụ được đổi thành: “Nghiên cứu giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại một số cơ sở đóng và sửa chữa tàu biển góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”

- Mục tiêu của nhiệm vụ sẽ có hai mục tiêu chính:

     (1) Đánh giá được rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại một số cơ sở đóng và sửa chữa tàu biển.

     (2) Đề xuất được giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho cơ sở đóng và sửa chữa tàu biển.

- Sản phẩm gồm có:

     (1) Báo cáo tổng quan tình hình đóng và sửa chữa tàu biển tại Việt Nam;

     (2) Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của 05 cơ sở sửa chữa và đóng tàu biển;

     (3) Báo cáo các giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho cơ sở đóng và sửa chữa tàu biển;

     (4) Báo cáo kết quả áp dụng một số giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho 01 cơ sở đóng tàu biển.

     (5) 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

3. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng công cụ và phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chúng trong lao động sản xuất” do ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm

- Tên nhiệm vụ được đổi thành: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chúng trong ngành xây dựng”.

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

     (1) Đánh giá được thực trạng quản lý và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng.

     (2) Đề xuất được giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng.

- Nhiệm vụ gồm có 06 sản phẩm chính:

     (1) Tổng quan các trang thiết bị bảo vệ cá nhân trong ngành xây dựng;

     (2) Báo cáo thực trạng quản lý và sử dụng PTBVCN trong ngành xây dựng;

     (3) Báo cáo phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng PTBVCN trong ngành xây dựng;

     (4) Báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng PTBVCN trong ngành xây dựng;

     (5) Báo cáo giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN trong ngành xây dựng;

     (6) 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)