Công ước số 170- Công ước về an toàn trong việc sử dụng hóa chất tại nơi làm việc, 1990

26/03/2014
Công ước số 170 của ILO được thông qua ngày 25 tháng 6 năm 1990, có hiệu lực từ 4/11/1993 và được gọi là Công ước về hoá chất, l990.

Theo công ước số 170, thuật ngữ "Hoá chất" là chỉ những nguyên tố hoá học, các hợp chất và các hỗn hợp của nó dưới dạng nguyên chất hoặc tổng hợp; "Hoá chất nguy hiểm" là chỉ những hoá chất đã được phân loại là nguy hiểm theo quy định; Các hóa chất độc hại được phân loại dựa theo loại và mức độ độc hại tớ sức và môi trường. Các đặc tính độc hại của hợp chất của 2 hay nhiều hoá chất được xác định dựa theo sự đánh giá độc hại của các hoá chất thành phần.  

“Sử dụng các hoá chất khi làm việc" là chỉ mọi hoạt động có thể đặt một người lao động vào làm việc với một hoá chất, bao gồm:

i) Việc Sản xuất các hoá chất;

ii) Sử dụng các hoá chất;

iii) Cất giữ các hoá chất;

iv) Chuyên chở các hoá chất;

v) Loại bỏ và xử lý các hoá chất thải;

vi) Giải phóng các hoá chất do các hoạt động lao động mà ra;

vị) Bảo dưỡng, Sửa chữa và làm sạch trang thiết bị và những dụng cụ chứa đựng các hoá chất;

Các hệ thống và Tiêu chuẩn phù hợp để phân loại tất cả các hoá chất theo loại và độ độc hại thực chất đến sức khoẻ và cơ thể và để giúp cho việc xác định mức độ phù hợp của những thông tin đã được yêu cầu để xác định một hoá chất là nguy kiếm do cơ quan có thẩm quyền quy định hay do một hội đồng đã được chấp thuận hoặc bởi cơ quan có thẩm quyền thừa nhận theo những Tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

Những độc tính nguy hiểm của các hỗn hợp gồm hai hoặc nhiều hoá chất có thể được xác định bằng việc định mức dựa trên sự độc hại thực chất của các hoá chất cấu thành.

Công ước về Hóa chất số 170 nêu rõ:

- Mọi hoá chất đều phải được đánh dấu để chỉ rõ sự phân loại của chúng.

- Những hoá chất nguy hiểm phải được dán thêm nhãn theo cách thức dễ hiểu đối với người lao động để cung cấp thông tin cần thiết về sự phân loại những sự nguy hiểm của chúng và những biện pháp phòng tránh an toàn phải tuân thủ.

- Đối với những hoá chất nguy hiểm, phải cung cấp cho người sử dụng lao động những bảng dữ kiện an toàn hoá chất trong đó trình bày chi tiết thông tin cần thiết về nét nhận dạng chúng, người cung cấp, sự phân loại, sự độc hại, những biện pháp phòng tránh an toàn và những thủ tục khẩn cấp.

- Những người cung cấp những hoá chất nguy hiểm phải bảo đảm rằng đã xem xét lại các nhãn và các bảng dữ kiện an toàn hoá chất đã được chuẩn bị và cung cấp cho người sử dụng lao động, thông qua một biện pháp theo đúng quy định pháp luật và thực tiễn quốc gia bất cứ lúc nào xuất hiện những thông tin mới về sức khoẻ và an toàn cũng dùng được thích hợp.

- Những người cung cấp những hoá chất chưa được phân loại theo quy định sẽ phải nhận dạng và lượng định những đặc tính của những hoá chất ấy dựa trên sự nghiên cứu thông tin có giá trị để xác định xem những hoá chất đó có phải là nguy hiểm không.

Trong nội dung Công ước số 170 cũng nêu rõ trách nhiệm của người sử dụng, người lao động, quyền hạn của người lao động và trách nhiệm của các nước xuất khẩu.

Để biết thêm chi tiết hãy tham khảo:

Nội dung Công ước số 170 bản dịch tiếng Việt;

Nội dung Công ước số 170 tiếng Anh.

(Nguồn tin: Nilp.vn)