Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ năm 2021 lĩnh vực Y học lao động

08/05/2020
Sáng ngày 07/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn trực tuyến nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ năm 2021 thuộc lĩnh vực Y học lao động.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN năm 2021 lĩnh vực Y học lao động.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Sau khi nghe tóm tắt về mục tiêu và sản phẩm của các nhiệm vụ, Hội đồng đã thảo luận và đề nghị cho thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. Nhiệm vụ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nghề nghiệp đến sức khỏe tâm thần ở lao động nữ ngành dệt may, do Phân viện KH ATVSLĐ và BVMT miền Nam đề xuất.

- Nhiệm vụ gồm ba mục tiêu:

 1. Đánh giá hiện trạng sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may.
 2. Xác định yếu tố nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may.
 3. Đề xuất giải pháp can thiệp hợp lý nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may.

- Sản phẩm gồm có:

 1. Báo cáo đánh giá hiện trạng sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may.
 2. Báo cáo tỉ lệ công nhân có biểu hiện căng thẳng nghề nghiệp.
 3. Báo cáo phân tích các yếu tố nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may.
 4. Đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp để cải thiện sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may.
 5. 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

II. Nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng bệnh nhiễm độc formaldehyde và đề xuất bổ sung vào danh mục Bệnh nghề nghiệp  được bảo hiểm ở Việt Nam, do Phân viện KH ATVSLĐ và BVMT miền Trung đề xuất.

- Nhiệm vụ gồm hai mục tiêu:

 1. Xác định hiện trạng bệnh nhiễm độc formaldehyde ở  người lao động.
 2. Xác định mức độ nhiễm formaldehyde ở  người lao động.
 3. Xác định tiêu chuẩn chuẩn đoán bệnh nhiễm độc formaldehyde để kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc formaldehyde vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam.

- Sản phẩm gồm có:

 1. Báo cáo hiện trạng nhiễm độc formaldehyde ở  người lao động.
 2. Báo cáo mức độ nhiễm formaldehyde ở  người lao động.
 3. Tiêu chuẩn chuẩn đoán Bệnh nhiễm độc formaldehyde để kiến nghị đưa Bệnh nhiễm độc formaldehyde vào danh mục Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam.
 4. 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

III. Nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm dicumyl peroxide ở các cơ sở sản xuất nhựa, do Phân viện KH ATVSLĐ và BVMT miền Trung đề xuất.

- Nhiệm vụ gồm hai mục tiêu:

 1. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm dicumyl peroxide ở các cơ sở sản xuất nhựa.
 2. Đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp  do phơi nhiễm dicumyl peroxide ở các cơ sở sản xuất nhựa.

- Sản phẩm gồm có:

 1. Báo cáo hiện trạng ô nhiễm dicumyl peroxide ở các cơ sở sản xuất nhựa.
 2. Báo cáo đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp  do phơi nhiễm dicumyl peroxide ở các cơ sở sản xuất nhựa.
 3. 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

IV. Nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng bệnh nhiễm độc styren và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam, do Trung tâm Sức Khỏe Nghề Nghiệp đề xuất.

-  Nhiệm vụ gồm hai mục tiêu:

 1. Xác định hiện trạng bệnh nhiễm độc styren ở  người lao động trong ngành sản xuất nhựa ở Việt Nam
 2. Xây dựng tiêu chuẩn chuẩn đoán bệnh nhiễm độc styren để kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc styren vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam.

- Sản phẩm gồm có:

 1. Báo cáo hiện trạng nhiễm độc styren ở  người lao động trong ngành sản xuất nhựa ở Việt Nam.
 2. Tiêu chuẩn chuẩn đoán Bệnh nhiễm độc styren để kiến nghị đưa Bệnh nhiễm độc styren vào danh mục Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam.
 3. 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

V. Nhiệm vụ: Nghiên cứu xác định mức độ phơi nhiễm hexone, aceton ở người lao động trong ngành sơn và đề xuất tiêu chuẩn giám sát sinh học, do Trung tâm Sức Khỏe Nghề Nghiệp đề xuất.

-  Nhiệm vụ gồm ba mục tiêu:

 1. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường lao động do hexone, aceton.
 2. Xác định mức độ nhiễm hexone, aceton ở người lao động trong ngành sơn.
 3. Đề xuất tiêu chuẩn giám sát sinh học đối với hexone, aceton.

- Sản phẩm gồm có:

 1. Báo cáo hiện trạng ô nhiễm môi trường lao động do hexone, aceton.
 2. Báo cáo mức độ nhiễm hexone, aceton ở người lao động trong ngành sơn.
 3. Báo cáo tiêu chuẩn giám sát sinh học đối với hexone, aceton.
 4. 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)