Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng quy trình, hệ thống đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho một số PTBVCN: Giày ủng an toàn; Dây đỡ cả người; Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp”

14/05/2020
Chiều 14/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng quy trình, hệ thống đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho một số phương tiện bảo vệ cá nhân: Giày ủng an toàn (TCVN 7652:2007); Dây đỡ cả người (TCVN 7801-1:2007); Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (TCVN 8389-1:2010 và EN 149:2001+A1:2009)" ThS. Lê Đức Thiện – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Trong thời gian vừa qua, các hệ thống đánh giá phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) đều phải đánh giá chất lượng về an toàn như các loại mũ an toàn công nghiệp, mặt nạ, bán mặt nạ, giày ủng bảo vệ….. Để nâng cao năng lực và chất lượng công tác chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, trong năm 2019, phòng thí nghiệm của Trung tâm An toàn lao động đã được nhà nước trang bị hai thiết bị chính là: Thiết bị kiểm tra màng lọc  tự động 100Xp và Máy kéo nén Instron 5967. Trung tâm ATLĐ dự định sử dụng thiết bị kiểm tra màng lọc  tự động 100Xp để phục vụ cho việc đánh giá Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp theo TCVN 8389-1:2010 và EN 149:2001+A1:2009 và Máy kéo nén Instron 5967 để phục vụ cho việc đánh giá Giày ủng an toàn theo TCVN 7652:2007, Dây đỡ cả người theo TCVN 7801-1:2007. Việc triển khai thực hiện đánh giá các bộ chỉ tiêu của các PTBVCN này phù hợp với các tiêu chuẩn của sản phẩm và tiêu chuẩn ISO 17025:2017 sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đánh giá hợp quy các loại PTBVCN mà Trung tâm ATLĐ đã được chỉ định thực hiện.

Đề tài thực hiện nhằm Xây dựng quy trình và hệ thống đánh giá hợp chuẩn, hợp quy một số PTBVCN: Giày ủng an toàn (TCVN 7652:2007), Dây đỡ cả người (TCVN 7801-1:2007), Khẩu trang y tế (TCVN 8389-1:2010), Bán mặt nạ lọc bụi (EN 149:2001+A1:2009); Đạt được chứng chỉ công nhận của Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) phù hợp các yêu cầu của ISO 17025:2017.


Toàn cảnh buổi họp

Sau khi nghe ThS. Lê Đức Thiện thay mặt nhóm thực hiện trình bày đề cương nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có những trao đổi, nhận xét, góp ý rất thiết thực. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải đã thay mặt Hội đồng kết luận những nội dung chính như sau:

- Tên đề tài được đổi thành: Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các phương tiện bảo vệ cá nhân: Giày ủng an toàn; Dây đỡ cả người; Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Đề tài gồm có 2 mục tiêu chính: (1) Xây dựng được quy trình với 42 chỉ tiêu phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các PTBVCN: Giày ủng an toàn; Dây đỡ cả người; Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp; (2) Đạt được chứng chỉ công nhận của Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) phù hợp các yêu cầu của ISO 17025:2017 cho 62 chỉ tiêu của Giày ủng an toàn, Dây đỡ cả người và Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Phần Tổng quan: Đề cương đã tổng quan được hệ thống tiêu chuẩn hóa đối với một số PTBVCN cũng như đã chỉ ra được một số quy trình thử nghiệm đánh giá phù hợp TC-QC của 4 PTBVCN đã được nghiên cứu và thực hiện…. Tuy nhiên, cần phải bổ sung đến những vấn đề như cơ sở vật chất, trang thiết bị mà Viện và trung tâm đã triển khai thực hiện, phân tích rõ những chỉ tiêu đã được thực hiện và vẫn chưa được thực hiện để nêu lên được tính cấp thiết và thể hiện được tính khả thi trong việc đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho một số PTBVCN.

- Về phần nội dung, cần phải có Tổng quan về tình hình tiêu chuẩn hóa với các PTBVCN; Xây dựng quy trình thử nghiệm 42 chỉ tiêu; Thiết kế, gia công, chế tạo các bộ gá phục vụ thử nghiệm để đánh giá phù hợp TC-QC của Giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp; Đánh giá thử nghiệm các chỉ tiêu phù hợp TC-QC của giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp theo quy trình đang xây dựng; Thử nghiệm thành thạo để công nhận sự phù hợp ISO 17025:2017 đối với nhóm chỉ tiêu mà đề cương đưa ra.

- Sản phẩm gồm có: Quy trình kỹ thuật thử nghiệm 42 chỉ tiêu của giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp; Chứng chỉ công nhận phù hợp ISO 17025:2017 của các nhóm chỉ tiêu cho giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp; 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Lê Đức Thiện đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để trình và xin ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian tới.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)