Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ

21/05/2020
Sáng ngày 20/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm 7 thành viên do GS.TS. Lê Vân Trình – Chủ tịch Hội KHKT An toàn Vệ sinh lao động Việt Nam làm chủ tịch.

I. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu cơ sở Khoa học để hoàn thiện cơ chế chính sách Bảo hiểm TNLĐ và BNN trong điều kiện VN đến năm 2035 tầm nhìn 2050”, do TS. Đỗ Trần Hải làm chủ nhiệm.

Hiện nay, khác với các nước khác trên Thế giới, tại Việt Nam tất cả các doanh nghiệp và người lao động ở mọi lĩnh vực đều đóng Bảo hiểm TNLĐ và BNN cùng đồng mức. Việc đóng Bảo hiểm cùng đồng mức sẽ gây ra khó khăn và mất cân bằng trong việc sử dụng quỹ Bảo hiểm. Qua khảo sát thực tế nhóm nghiên cứu thấy cần thiết đề xuất với Nhà nước phân hạng tùy theo mức độ rủi ro và nguy hiểm, nguy hại của môi trường lao động đề làm căn cứ đề ra mức đóng góp cho quỹ Bảo hiểm TNLĐ và BNN.

Sau khi nghe TSKH. Phạm Quốc Quân thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung của nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có rất nhiều ý kiến phản biện, trao đổi với nhóm thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý là ý kiến nhận xét của đc TS. Hà Tất Thắng - Ủy viên Hội đồng tư vấn, Cục trưởng Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội) – đơn vị sẽ tiếp nhận kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ và đưa vào ứng dụng thực tế . TS Hà Tất Thắng đã nêu rõ tính cấp thiết, tính thực tế cao của nhiệm vụ; kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ này không chỉ có ý nghĩa với đơn vị thực hiện mà còn mang ý nghĩa ở cấp quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy và hoàn thiện hệ thống quản lý Bảo hiểm TNLĐ và BNN nói riêng và ATVSLĐ của nước ta nói chung vừa phù hợp với tình hình trong nước và theo kịp với xu thế phát triển của Thế giới.


TS. Hà Tất Thắng phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Lê Vân Trình đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau:

Tên đề tài được đổi thành: “Nghiên cứu cơ sở Khoa học để hoàn thiện cơ chế chính sách Bảo hiểm bắt buộc TNLĐ và BNN trong điều kiện VN đến năm 2035”

Nhiệm vụ gồm có 2 mục tiêu chính:

 1. Đưa ra cơ sở khoa học để đề xuất cơ chế Bảo hiểm bắt buộc TNLĐ&BNN phù hợp với điều kiện Việt Nam đến năm 2035.
 2. Xây dựng được phương pháp xác định mức đóng bảo hiểm bắt buộc của doanh nghiệp với quỹ Bảo hiểm TNLĐ và BNN quốc gia.

Những nội dung chính của Nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu tổng quan các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm TNLĐ và BNN.
 2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phương pháp đánh giá phân loại RRNN tại cơ sở sản xuất.
 3. Nghiên cứu cơ sở khoa học về kinh tế, pháp luật, tổ chức, quản lý ở nước ta.
 4. Nghiên cứu các chính sách chi trả, đền bù thiệt hại TNLĐ và BNN trong điều kiện của nước ta.
 5. Nghiên cứu cơ sở khoa học các mô hình Bảo hiểm TNLĐ và BNN và đề xuất hoàn thiện hệ thống bảo hiểm bắt buộc TNLĐ và BNN phù hợp với điều kiện Việt Nam.
 6. Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định mức đóng Bảo hiểm TNLĐ và BNN tùy thuộc vào kết quả quản lý RRNN tại cơ sở.
 7. Biên soạn dự thảo tài liệu chuyên khảo: Phương pháp xác định mức đóng Bảo hiểm bắt buộc TNLĐ và BNN đối với cở sở sản xuất công nghiệp.

Sản phẩm của nhiệm vụ:

 1. Cơ sở khoa học đánh giá RRNN tại cơ sở và quy trình quản lý chúng.
 2. Cơ sở khoa học phục vụ đề xuất cơ chế bảo hiểm bắt buộc TNLĐ và BNN phù hợp với điều kiện Việt Nam đến năm 2035.
 3. Phương pháp xác định mức đóng bảo hiểm bắt buộc của doanh nghiệp vào quỹ Bảo hiểm bắt buộc TNLĐ và BNN quốc gia.
 4. 03 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành.

Tuy nhiên nhóm thực hiện nhiệm vụ cần lưu ý chỉnh sửa bổ sung những điểm sau đây:

- Sử dụng thống nhất và chuẩn xác các thuật ngữ chuyên ngành đang được sử dụng ở Việt Nam theo Luật An toàn lao động.

- Phần tài liệu tham khảo: hầu hết các tài liệu tham khảo đều là tài liệu nước ngoài, vì vậy nên dịch sơ lược phần tài liệu tham khảo để người đọc, người sử dụng kết quả của nhiệm vụ có thể nắm rõ được.

- Mở rộng phạm vi tham khảo kinh nghiệm và mô hình ở nhiều nước trên thế giới nhất là các nước có điều kiện kinh tế xã hội tương đồng với nước ta (Singapo, Thái Lan…).

- Cần mở rộng phối hợp với các tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ (Cục An toàn lao động, Cục Môi trường Y tế, Bảo hiểm xã hội VN) để đảm bào tính thực tiễn và khả thi của nhiệm vụ cũng như triển vọng áp dụng mở rộng trong tương lai.

Hội đồng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, TS. Đỗ Trần Hải đã khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng yêu cầu đã đề ra.

II. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng phương pháp luận kiểm soát rủi ro nghề nghiệp phù hợp với phát triển hội nhập của Việt Nam” do TSHK. Phạm Quốc Quân làm chủ nhiệm.

Hiện nay trên thế giới, hoạt động quản lý, đảm bảo ATVSLĐ tại cơ sở sản xuất công nghiệp chủ yếu chuyển sang quản lý rủi ro nghề nghiệp (RRNN) và đây là xu thế tất yếu. Để phục vụ quản lý RRNN trên thế giới đã xây dựng và gợi ý thể chế hóa thông qua áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18000 và ISO 45001, trên cơ sở đó xây dựng và vận hành hệ thống quản lý RRNN thống nhất từ cơ sở đến các cơ quan quản lý cấp Nhà Nước và vùng lãnh thổ.

Hiệu quả của quản lý ATVSLĐ cuối cùng phải là giảm TNLĐ và BNN, giảm thiệt hại cho NLĐ, NSDLĐ, cho Nhà Nước và toàn xã hội. Phù hợp với xu thế thế giới, chúng ta chuyển các vấn đề quản lý ATVSLĐ sang quản lý RRNN chính là phục vụ mục đích cuối cùng nói trên.

Đề tài được thực hiện với mục đích hệ thống hóa và nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện một bước cơ sở khoa học nhằm đưa ra phương pháp luận kiểm soát RRNN phù hợp với phát triển hội nhập ở Việt Nam có tính đến ảnh hưởng của CMCN 4.0 nhằm thúc đẩy trực tiếp công tác ATVSLĐ, vừa góp phần vào quản lý Nhà Nước, vừa giúp các doanh nghiệp bảo vệ được nguồn nhân lực cho sản xuất và phát triển hội nhập.


TSKH. Phạm Quốc Quân trình bày tóm tắt nội dung đề tài

Sau khi nghe TSKH. Phạm Quốc Quân thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt nội dung của nhiệm vụ, GS.TS Lê Vân Trình đã tổng hợp các ý kiến của Hội đồng tư vấn và đưa ra kiết luận như sau:

Hội đồng tư vấn nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng phương pháp luận kiểm soát rủi ro nghề nghiệp phù hợp với phát triển hội nhập của Việt Nam” với mục tiêu, nội dung và sản phẩm như sau:

Nhiệm vụ có 3 mục tiêu chính:

 1. Bổ sung, hoàn thiện được cơ sở khoa học, các phương pháp tính toán, các chuẩn phân tích rủi ro nghề nghiệp tại cơ sở phù hợp với điều kiện Việt Nam.
 2. Đưa ra được các cơ sở khoa học phục vụ kiểm soát RRNN (quan trắc, giám sát, phân tích và đánh giá; cảnh báo và dự báo; can thiệp giảm thiểu và can thiệp ngăn chặn; đánh giá hiệu quả các giải pháp được thực hiện và tối ưu hóa sơ đồ huy động nguồn lực) tại cơ sở SXCN.
 3. Đưa ra được phương pháp luận kiểm soát rủi ro nghề nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện phát triển hội nhập can thiệp ngăn chặn; đánh giá hiệu quả các giải pháp được thực hiện và tối ưu hóa sơ đồ huy động nguồn lực tại cơ sở SXCN.

Nội dung của nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu tổng quan các vấn đề liên quan đến vấn đề kiểm soát RRNN
 2. Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định và đánh giá RRNN
 3. Nghiên cứu cơ sở khoa học quan trắc, giám sát và phân tích RRNN
 4. Nghiên cứu cơ sở khoa học cảnh báo, can thiệp giảm thiểu và can thiệp ngăn chặn RRNN tại cơ sở SXCN
 5. Nghiên cứu phương pháp luận kiểm soát RRNN tại cơ sở trong điều kiện phát triển hội nhập
 6. Nghiên cứu biên soạn dự thảo tài liệu chuyên khảo: Phương pháp luận kiểm soát RRNN tại cơ sở trong điều kiện phát triển hội nhập.

Sản phẩm của nhiệm vụ:

 1. Báo cáo khoa học: Cơ sở khoa học, các chuẩn phân tích và phương pháp tính toán rủi ro nghề nghiệp tại cơ sở phù hợp với điều kiện Việt Nam
 2. Báo cáo khoa học: Cơ sở khoa học quan trắc, giám sát, phân tích và cảnh báo rủi ro nghề nghiệp tại cơ sở SXCN
 3. Báo cáo khoa học: Phương pháp luận kiểm soát rủi ro nghề nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện phát triển hội nhập
 4. Dự thảo tài liệu chuyên khảo: Phương pháp luận kiểm soát RRNN ở Việt Nam trong điều kiện phát triển hội nhập
 5. 04 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành.

Tuy nhiên để thực hiện tốt nhiệm vụ nhóm thực hiện cần: Thống nhất cách sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa chuyên môn theo đúng như trong Luật An toàn vệ sinh lao động đã quy định; Lưu ý về câu chữ, cách diễn đạt ý trong bài viết khoa học; Cần dịch sơ lược các tài liệu tham khảo từ nước ngoài; Nên mở rộng tham khảo của nhiều nước trên Thế giới nhất là các nước có điều kiện kinh tế, xã hội gần giống với nước ta, điển hình là các nước khu vực Đông Nam Á; Mở rộng đối tượng tham gia thực hiện đề tài như Cục An toàn lao động, Cục Môi trường Y tế, đặt biệt là có sự tham gia của hai đơn vị đã tham gia thí điểm thực hiện quản lý RRNN là Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Xây dựng trong thời gian qua.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, TSKH. Phạm Quốc Quân  đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa trong đề cương sắp tới.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)