Công ước số 180 - Công ước về thời gian làm việc của thuyền viên và số lượng thủy thủ đoàn trên tàu

22/09/2014
Ngày 20 tháng 10 năm 1996, Công ước số 180 Thời gian làm việc của thuyền viên và số lượng thủy thủ trên tàu, 1996 đã được Tổ chức Lao động quốc tế chính thức thông qua.

Công ước này được áp dụng đối với mọi tàu biển, thuộc công hữu hoặc tư hữu, đã đăng ký lưu hành tại lãnh thổ của một nước thành viên mà Công ước đang có hiệu lực, Công ước này không áp dụng đối với các thuyền gỗ được đóng theo kiểu truyền thống, ví dụ thuyền buồn Ả-rập và thuyền mành Châu Á.

Trong Công ước này một số thuật ngữ được hiểu:

- “cơ quan có thẩm quyền” chỉ bộ trưởng, một cơ quan chính phủ hoặc một cơ quan nào khác có quyền ban hành các pháp quy, mệnh lệnh hoặc các chỉ thị khác có hiệu lực pháp luật về thời giờ làm việc hoặc thời giờ nghỉ ngơi của những thuyền viên hoặc về số lượng thủy thủ trên tàu;

- “thời giờ làm việc” chỉ thời gian trong đó người đi biển phải làm việc cho tàu;

- “thời giờ nghỉ ngơi” chỉ thời giờ ngoài thời gian làm việc  và từ này không bao gồm những khoảng thời gian giải lao;…

Các giới hạn của thời gian làm việc hoặc nghỉ ngơi như sau: Thời gian làm việc tối đa không được vượt quá: 14 giờ trong khoảng thời gian 24 giờ  và 72 giờ trong khoảng thời gian 7 ngày. Hoặc:  Thời gian nghỉ ngơi tối thiểu không được dưới: 10 giờ trong khoảng thời gian 24 giờ và 77 giờ trong khoảng thời gian 7 ngày…. Thuyền viên dưới 18 tuổi không được làm việc ban đêm.

Không điều nào trong Công ước này được coi là có hại cho quyền của người thuyền trưởng được đòi hỏi một người đi biển phải làm một số giờ làm việc cần thiết cho sự an toàn sát sườn của tàu, cho người và hàng hóa trên tàu hoặc cho mục đích cứu trợ các tàu hoặc những người đang bị hoạn nạn trên biển.

Cơ quan có thẩm quyền phải quy định mẫu sổ  ghi chép thời giờ làm việc hoặc thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên có lưu ý đến các hướng dẫn của Tổ chức Lao động quốc tế hoặc sử dụng một mẫu tiêu chuẩn nào đó do Tổ chức Lao động quốc tế thảo ra.

Mọi tàu được áp dụng Công ước này phải có thủy thủ đoàn đủ số lượng, an toàn và có hiệu quả phù hợp với tài liệu quy định số lượng thủy thủ tối thiểu an toàn hoặc một tài liệu tương đương do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Sau khi ấn định, chấp nhận hoặc sửa đổi các mức bố trí thủy thủ đoàn trên tàu, cơ quan có thẩm quyền phải lưu ý tới sự cần thiết phải phòng tránh hoặc giảm thiểu ở khả năng cho phép số giờ làm việc quá mức để đảm bảo có sự nghỉ ngơi đủ mức và giới hạn tình trạng mệt nhọc.

Người dưới 16 tuổi không được làm việc trên tàu.

- Nội dung chi tiết Công ước số 180 bản tiếng Anh do ILO cung cấp có thể xem tại đây.

- Nội dung chi tiết Công ước số 180 bản tiếng Việt có thể tham khảo tại đây.


ST và tổng hợp: K. Dung

(Nguồn tin: Nilp.vn)