Ngày 29 tháng 10 năm 1976, Công ước về Nghỉ phép hàng năm có hưởng lương (thuyền viên), 1976 chính thức được thông qua.

18/09/2014
Ngày 29 tháng 10 năm 1976, Công ước về Nghỉ phép hàng năm có hưởng lương (thuyền viên), 1976 chính thức được thông qua.

Sau khi đã quyết định chấp thuận những đề nghị về việc sửa đổi Công ước (số 91) và những kỳ nghỉ phép có trả lương của thủy thủ (đã được sửa đổi), 1949, đồng thời có tham khảo Công ước (số 132) về những kỳ nghỉ phép có trả lương (đã sửa đổi), 1970.

Sau khi đã quyết định rằng những đề nghị này sẽ mang hình thức của một Công ước quốc tế, những quyết định có tính pháp lý, hoặc những cơ chế ấn định tiền lương chính thức, tiền công, hoặc bằng mọi cách nào khác phù hợp với thực tiễn quốc gia và có vẻ thích hợp, có tính tới những điều kiện cụ thể của mỗi nước, thì những điều khoản quy định của Công ước này sẽ phải được áp dụng thông qua luật pháp và quy định quốc gia.

Công ước này được áp dụng với tất cả mọi người được thuê mướn với tư cách là thuyền viên.


(ST và tổng hợp: K. Dung)

(Nguồn tin: Nilp.vn)