Công ước số 145- Công ước về Tính liên tục của việc làm cho thuyền viên, 1976

22/09/2014
Tại Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế ngày 13 tháng 10 năm 1976 trong kỳ họp thứ sáu mươi hai, Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ đã thông báo những thuật ngữ của Phần IV (Quy định về việc làm và thu nhập) của Khuyến nghị về Việc làm của thuyền viên (sự phát triển về mặt kỹ thuật), 1970.

Hội nghị đã quyết định chấp thuận việc thông qua những đề nghị nhất định về tính liên tục của việc làm của thuyền viên, là vấn đề thuộc mục thứ tư trong chương trình nghị sự của kỳ họp. Ngày 28 tháng 10 năm 1976 Công ước về Tính liên tục của việc làm (thuyền viên), 1976 chính thức có hiệu lực.

Công ước này được áp dụng với những người có khả năng làm việc thường xuyên như thuyền viên và là những người có được thu nhập chủ yếu hàng năm của họ từ công việc này.

Có thể xem nội dung toàn văn Công ước số 145 – Bản tiếng Anh được ILO cung cấp 

Nội dung công ước số 145 – Bản tiếng Việt có thể tham khảo tại đây.

(Sưu tầm và tổng hợp: K. Dung)

(Nguồn tin: Nilp.vn)