Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có bạo lực và quấy rối

03/08/2020
ILO đã xuất bản một báo cáo mới “Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có bạo lực và quấy rối”, trong đó xem xét nghiên cứu công tác phòng ngừa thông qua các khung OSH.

Bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc là một mối đe dọa đáng kể và liên tục đối với sức khỏe và an toàn của người lao động, cũng như năng suất và uy tín của tổ chức.

Vào tháng 6 năm 2019, tại Hội nghị Thế kỷ của ILO, Công ước Bạo lực và Quấy rối (Số 190) và Khuyến nghị kèm theo (Số 206) đã được thông qua, kêu gọi cấm và ngăn chặn bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm.

Để hỗ trợ việc phê chuẩn và triển khai các công cụ mới, ILO đã xây dựng một báo cáo toàn cầu, nêu bật cách khung OSH toàn diện ở cả cấp quốc gia và nơi làm việc có thể giải quyết bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm.

Ví dụ, điều này bao gồm việc kết hợp các điều khoản liên quan đến bạo lực và quấy rối vào luật, quy định và các thỏa ước chung về ATVSLĐ, xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể, quy tắc thực hành và hướng dẫn để hỗ trợ thực hiện các chương trình và biện pháp phòng ngừa tại nơi làm việc. Ở cấp độ nơi làm việc, các hệ thống quản lý OSH hoàn chỉnh có thể bao gồm việc đánh giá và kiểm soát các rủi ro tâm lý xã hội liên quan tới bạo lực và quấy rối.

Xem chi tiết báo cáo: Safe and healthy working environments free from violence and harassment (EN)

(Nguồn tin: ilo.org)