Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

29/09/2020
Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Theo đó, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

Thi tuyển viên chức phải thực hiện theo 2 vòng thi: Thi kiểm tra kiến thức chung và Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Người trúng tuyển trong kỳ thi phải có đủ các điều kiện như: Có kết quả điểm trai tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí làm việc.

Sau khi hoàn thành việc chấm thi theo quy định, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng. Trong 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.....

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 29/9/2020.

Bãi bỏ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Xem chi tiết Nghị định 115/2020/NĐ-CP

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)