Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/05/TLĐ: Nghiên cứu thực trạng phơi nhiễm hơi styren của người lao động làm việc trong các cơ sở nhựa composite và các giải pháp giảm giảm thiểu

23/10/2020
Ngày 23/10/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/05/TLĐ: “Nghiên cứu thực trạng phơi nhiễm hơi Styren của người lao động làm việc trong các cơ sở nhựa composite và các giải pháp giảm giảm thiểu” do ThS. Lê Quang Công - Phân Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động Miền Trung làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.


ThS. Lê Quang Công thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết của nhiệm vụ.

Nhiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng phơi nhiễm hơi styren của người lao động làm việc trong các cơ sở nhựa composite và các giải pháp giảm giảm thiểu” được thực hiện với 2 mục tiêu chính: 1). Đánh giá mức độ phơi nhiễm hơi styrene của người lao động (NLĐ) làm việc trong các cơ sở nhựa composite; 2). Đề xuất các giải pháp giảm thiểu mức độ phơi nhiễm hơi styrene của người lao động trong các cơ sở nhựa composite. Để thực hiện 2 mục tiêu trên nhiệm vụ đã thực hiện 5 nội dung: 1). Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất vật liệu composite ở khu vực miền Trung; 2). Đánh giá tình hình phơi nhiễm Styrene trong môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất nhựa composite. 3). Định lượng axit mandeic (MA)  và axit phenylglyoxilic (PGA) ở NLĐ để đánh giá mức độ phơi nhiễm styrene ở những cơ sở sản xuất nhựa composite; 4). Để xuất giải pháp giảm khả thi để giảm thiểu phơi nhiễm hơi styrene của NLĐ; 5). Áp dụng thử một vài giải pháp nhằm giảm thiểu liều tiếp xúc hơi styrene ở NLĐ.

Kết quả nghiên cứu:

1. Đánh giá được tình hình tại 3 cơ sở nghiên cứu: Các cơ sở nghiên cứu đều có các giải pháp nâng cao điều kiện lao động như: sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân (bao tay len phủ nhựa, khẩu trang. áo bảo hộ…); giải pháp môi trường (quạt thông gió, thông gió tự nhiên qua hệ thống cửa…). Đề tài đã đưa ra số liệu về đặc điểm NLĐ (tỷ lệ nam-nữ, tuổi đời, tuổi nghề, kết quả khám bệnh nghề nghiệp những năm trước…) và số liệu về các triệu chứng bệnh thường gặp ở NLĐ trong các cơ sở nghiên cứu. Đồng thời, đề tài chỉ ra được các tồn tại cần khắc phục để nâng cao điều kiện lao động và bảo vệ sức khỏe NLĐ tại các cở sở trên.

2. Điều tra, đánh giá được mức độ ô nhiễm Styrene trong môi trường lao động ở 3 cơ sở sản xuất nhựa composite ở Miền Trung: Nồng độ styrene ở một số công đoạn sản xuất vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép trong đó mùa nắng có mức độ ô nhiễm cao hơn.

3. Đánh giá được liều tiếp xúc cá nhân của NLĐ với styren và xác định định lượng MA và PGA niệu: có mối quan hệ tuyến tính giữa nồng độ phơi nhiễm styrene với mức độ nhiễm thông qua 2 chỉ tiêu giám sát trên.

4. Đề xuất 1 số giải pháp giảm thiểu phơi nhiễm hơi styren ở NLĐ: giải pháp quản lý, giải pháp y tế, giải pháp sử dụng phương tiện bảo vệ có nhân, giải pháp giảm thu gom cấp khí tươi…. Hiệu quả sau khi áp dụng các giải pháp giảm thiểu là nồng độ Styrene  tại nhiều vị trí giảm đáng kể đều dưới mức 85mg/m3.

Dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số kiến nghị:

- Cần đưa chỉ tiêu giám sát styrene là chỉ tiêu bắt buộc trong các giám sát môi trường của các cơ sở sản xuất.

- Nghiên cứu thay thế các sản phẩm nhựa có phát thải styren thấp nhằm hạn chế phát thải trong quá trình gia công và giảm ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ.

- Nghiên cứu đề xuất bổ sung nhiễm độc styren vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ nội dung,  khối lượng và đưa ra được sản phẩm tương ứng đáp ứng được mục tiêu theo như đề cương đã được phê duyệt. Báo cáo tổng hợp đã nêu được tổng quan về ngành vật liệu composite, các cơ cở sản xuất composite ở VN, quy trình sản xuất vât liệu composite, các nguồn phát thải trong quá trình sản xuất, tính chất lý hóa và cơ chế chuyển hóa của styrene, tác hại của styrene đến cơ thể con người nói chung và người lao động nói riêng, đặc biệt nhiệm vụ đã xây dựng được mối quan hệ tuyến tính giữa nồng độ phơi nhiễm styrene với mức độ nhiễm thông qua 2 chỉ tiêu giám sát. Tiến độ đề tài đạt yêu cầu.

Hội đồng nhất trí cho nghiệm thu chính thức nhiệm vụ.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)