Thông tư 36/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ

03/12/2020
Ngày 30/11/2020, Bộ Công Thương ra Thông tư 36/2020/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ.

Cụ thể, quy chuẩn kỹ thuật quy định chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp thử đối với thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ có mã HS 3602.00.00. Thuốc nổ nhũ tương là thuốc nổ được tạo thành bằng cấu trúc nhũ tương nghịch pha nước hay còn gọi là pha oxy hóa được phân tán trong suốt pha dầu hay pha nhiên liệu liên tục, thuốc nổ nhũ tương có độ chịu nước cao.

Ngoài ra, thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ phải công bố hợp quy phù hợp quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn, gắn dấu hợp quy và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường. Tổ chức sản xuất, nhập khẩu thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng về sự phù hợp của sản phẩm với Quy chuẩn kỹ thuật khi có yêu cầu hoặc khi được kiểm tra theo quy định đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021.

Xem chi tiết Thông tư 36/2020/TT-BCT tại đây

(Nguồn tin: luatvietnam.vn)