Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài: “Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá phân loại điều kiện lao động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động để đề xuất xếp loại lao động cho các cơ sở sản xuất cho ngành chế biến gỗ và chế biến thủy sản”

31/01/2021
Chiều 29/1/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KH&CN: “Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá phân loại điều kiện lao động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động để đề xuất xếp loại lao động cho các cơ sở sản xuất cho ngành chế biến gỗ và chế biến thủy sản” - Mã số: CTPH-2019/01/TLĐ/BKHCN do TS.Nhan Hồng Quang – Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với những mục tiêu chính:

- Đánh giá phân loại được điều kiện lao động cho các công đoạn sản xuất trong ngành chế biến gỗ và chế biến thủy sản bằng phương pháp đánh giá phân loại điều kiện lao động của Viện KH AT&VSLĐ.

- Đề xuất được danh mục xếp loại lao động cho các công đoạn sản xuất trong ngành chế biến gỗ và chế biến thủy sản theo kết quả đánh giá phân loại lao động.


TS. Nhan Hồng Quang tại buổi nghiệm thu

TS. Nhan Hồng Quang đã trình bày tóm tắt các nội dung, phương pháp, các kết quả đã đạt được của đề tài và đã được các chuyên gia hội đồng đánh giá cao. Các chuyên gia hội đồng cho rằng số lượng, khối lượng, chất lượng và chủng loại đề tài đạt yêu cầu; Phần báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đã hoàn thành đúng các quy định của đề tài khoa học. Phần tổng quan liên quan đến một số yếu tố, điều kiện có thể ảnh hưởng đến điều kiện lao động trong ngành chế biến gỗ và chế biến thủy sản, cũng như có một số tổng quan trong và ngoài nước liên quan đến người lao động trong ngành chế biến thủy sản. Đề tài đã lựa chọn 9 cơ sở trong ngành chế biến gỗ và 8 cơ sở cũng như phân xưởng sản xuất trong ngành chế biến thủy sản để tiến hành điều tra đánh giá phân loại điều kiện lao động cho các cơ sở. Kết quả cho thấy đề tài đã tiến hành phân loại điều kiện lao động được cho 20 loại công việc khác nhau trong ngành chế biến gỗ và chế biến thủy sản. Đã đề xuất được danh mục phân loại điều kiện lao động cho các công việc cho 2 ngành sản xuất này. Đã sử dụng 2 công cụ để đánh giá, xếp loại điều kiện lao động: (1) Sử dụng phương pháp phân loại điều kiện lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; (2) Phương pháp do Viện KH AT&VSLĐ nghiên cứu đề xuất. Kết quả cho thấy, một số công việc sử dụng công cụ do Viện cho thấy mức độ nguy hiểm nặng nhọc trong công việc là cao hơn.

Tuy nhiên, đề tài vẫn có một số hạn chế cần chỉnh sửa như: phần đối tượng phương pháp nghiên cứu cần tách toàn bộ công nghệ sản xuất của các cơ sở đưa sang chương sau. Phân tích rõ hơn phần công cụ phương pháp kĩ thuật sử dụng trong đánh giá môi trường lao động, đánh giá gánh nặng lao động…. Xem xét trình bày cô đọng hơn, sử dụng thống nhất các thuật ngữ.

Hội đồng đánh giá, đề tài đạt yêu cầu trên cơ sở bổ sung và chỉnh sửa theo các góp ý của các thành viên trong hội đồng.

KT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)

buca escort