Hội nghị xét duyệt đề cương nhiệm vụ môi trường năm 2021: “Đánh giá nguy cơ rủi ro sức khỏe người lao động sống xung quanh khu công nghiệp phơi nhiễm kim loại nặng trong bụi PM10 và PM2.5”

30/03/2021
Chiều 29/03/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp xét duyệt đề cương nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Đánh giá nguy cơ rủi ro sức khỏe người lao động sống xung quanh khu công nghiệp phơi nhiễm kim loại nặng trong bụi PM10 và PM2.5” do Ths. Đặng Thị Thu Hà– Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ gồm có 5 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


Quang cảnh buổi xét duyệt đề cương nhiệm vụ

Tại buổi họp, CN. Nguyễn Hoàng Hiệp đã thay mặt chủ nhiệm nhiệm vụ cùng nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ.

Nhiệm vụ được thực hiện với hai mục tiêu chính:

- Đánh giá được hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong bụi PM10 và PM2.5 ở xung quanh khu công nghiệp.

- Đánh giá được rủi ro sức khỏe môi trường của dân cư xung quanh một số khu công nghiệp.

Đối tượng nghiên cứu:

- Bụi PM10 và PM2.5 trong không khí

- Các kim loại nặng trong PM10, PM2.5

Phạm vi nghiên cứu: Môi trường không khí ở xung quanh các khu công nghiệp.

Nội dung chính:

- Tổng quan tài liệu

- Khảo sát, thu thập dữ liệu, lấy mẫu hiện trường

- Phân tích, đánh giá và xử lý số liệu

- Đánh giá nguy cơ rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh

Phương pháp nghiên cứu gồm:

- Phương pháp thu thập, hồi cứu và tổng hợp tài liệu, số liệu;

- Phương pháp điều tra xã hội học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp đánh giá rủi ro sức khỏe;

- Phương pháp xác suất thống kê và xử lý số liệu.

Sản phẩm của nhiệm vụ:

- Báo cáo hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong bụi PM10 và PM2.5 ở môi trường không khí xung quanh,

- Báo cáo đánh giá mức độ rủi ro sức khỏe đối với người công nhân sống xung quanh khu công nghiệp.

Sau khi nghe KS. Nguyễn Hoàng Hiệp trình bày đề cương nhiệm vụ, Hội đồng xét duyệt đã có nhiều trao đổi, nhận xét, góp ý giúp cho nhóm thực hiện hoàn thiện tốt hơn đề cương nhiệm vụ.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải kết luận những nội dung cần điều chỉnh bổ sung và đề nghị nhóm thực hiện nhiệm vụ sửa lại tên nhiệm vụ thành: “Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng trong bụi PM10 và PM2.5

Qua đó, nhiệm vụ sẽ được thực hiện với mục tiêu chính:

- Đánh giá được hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong bụi PM10 và PM2.5 ở xung quanh khu công nghiệp.

- Đánh giá được nguy cơ phơi nhiễm trong bụi PM10 và PM2.5 trong dân cư sống xung quanh khu công nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu được sửa thành: Môi trường không khí ở xung quanh các khu công nghiệp.

Nội dung nghiên cứu:

- Xác định mức độ ô nhiễm bụi trong không khí xung quanh các khu công nghiệp

- Xác định hàm lượng kim loại nặng trong bụi không khí xung quanh các khu công nghiệp

- Xác định mức độ phơi nhiễm của dân cư đối với kim loại nặng trong bụi.

Sản phẩm:

- Báo cáo mức độ ô nhiễm bụi trong không khí xung quanh các khu công nghiệp

- Báo cáo hàm lượng kim loại nặng trong bụi không khí xung quanh các khu công nghiệp

- Báo cáo mức độ phơi nhiễm của dân cư đối với kim loại nặng trong bụi.

TS. Đỗ Trần Hải yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa vào đề cương cho phù hợp với tên và mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ. Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, CN. Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để nhiệm vụ sớm triển khai trong thời gian tới./.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)

buca escort