Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tiếp xúc với các dung môi gốc halogen và đề xuất giải pháp kiểm soát"

13/07/2021
Chiều 10/07/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tiếp xúc với các dung môi gốc halogen và đề xuất giải pháp kiểm soát " do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Nhiệm vụ gồm 2 mục tiêu nghiên cứu chính:

- Đánh giá được rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tiếp xúc với dung môi gốc halogen;

- Đề xuất được các giải pháp kiểm soát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tiếp xúc với dung môi gốc halogen.


Toàn cảnh buổi tư vấn tuyển chọn

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày nội dung, Hội đồng tư vấn đã có những trao đổi, nhận xét, góp ý rất thiết thực. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải đã thay mặt Hội đồng cho rằng mục tiêu của nhiệm vụ đã bám sát được đúng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần chỉnh sửa như sau:

- Phần Tổng quan:

     + Cần bổ sung làm rõ hai đối tượng hóa chất trong nhóm halogen nhiệm vụ dự kiến làm (ví dụ như các tính chất hóa lý, đặc tính chung, nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe khi người lao động tiếp xúc với hai hóa chất này)

     + Cần viết ngắn gọn hơn về tổng quan liên quan đến các công cụ nghiên cứu đánh giá rủi ro.

- Về phần Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Phần phạm vi nghiên cứu cần nêu rõ cụ thể những doanh nghiệp nào sử dụng hai loại hóa chất này.

- Phần Phương pháp nghiên cứu:

     + Các phương pháp điều tra khảo sát lấy thu thập số liệu thì cần bổ sung rõ ràng hơn, tính toán cỡ mẫu và theo phương pháp nào v.v….

     + Bổ sung các vấn đề điều tra khảo sát liên quan đến tần suất, tuổi nghề…

     + Công cụ để tính toán, xác định mức độ rủi ro thì trong phương pháp nghiên cứu cần trình bày kĩ hơn.

- Phần Nội dung:

     + Làm rõ đối tượng nghiên cứu, nêu cụ thể các vấn đề về cơ sở nghiên cứu

     + Điều tra khảo sát đánh giá nồng độ ô nhiễm của các hóa chất này trong môi trường ô nhiễm hoặc nồng độ tiếp xúc cá nhân của người lao động.

     + So sánh mức độ rủi ro của hai loại hóa chất nghiên cứu đến sức khỏe nghề nghiệp của người lao động

     + Đề xuất các giải pháp kiểm soát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tiếp xúc với hai loại hóa chất trong nghiên cứu này.

- Ngoài ra cũng cần bổ sung thêm vào đề tài các cán bộ nghiên cứu chính cũng như các đơn vị phối hợp.

Hội đồng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để trình và xin ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian tới.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)