Họp trực tuyến HĐ tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm crom trong bụi xi măng và đề xuất chỉ tiêu giám sát sinh học”

15/07/2021
Chiều 14/07/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm crom trong bụi xi măng và đề xuất chỉ tiêu giám sát sinh học" do KS. Huỳnh Đức Thắng - Phân viện miền Nam làm chủ nhiệm.


Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đã nghe KS. Huỳnh Đức Thắng trình bày nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ đặt ra mục tiêu: (1) Đánh giá mức độ phơi nhiễm crom trong bụi xi măng; (2) Đề xuất chỉ số giám sát sinh học của crom trong dịch sinh học. Sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ gồm: (1) Báo cáo đánh giá thực trang phơi nhiễm crom trong bụi xi măng; (2) Báo cáo nồng đồ chất chuyển hóa của crom trong dịch sinh học; (3) Báo cáo đề xuất chỉ số giám sát sinh học của crom trong dịch sinh học; (4) 02 bài báo được đăng.

Qua đó, sẽ có 3 Nội dung nghiên cứu chính: (1) Xác định rõ nồng độ crom trong bụi mà người lao động phải tiếp xúc trong công đoạn đề tài lựa chọn nghiên cứu; (2) Xác định được nồng độ crom và nồng độ MDA ở trong nước tiểu của người lao động khi tiếp xúc với crom; (3) Xây dựng được mối tương quan và đề xuất chỉ số giám sát sinh học.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả của nhiệm vụ. Kết luận tại cuộc họp, TS. Đỗ Trần Hải yêu cầu Chủ nhiệm và nhóm thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh một số nội dung sau:

- Phần Tổng quan: Cần trình bày rõ ràng, kĩ lưỡng công đoạn sản xuất xi măng, chỉ rõ các nguồn nguyên liệu đặc biệt là các thành phần nguyên liệu, cần tập trung vào công đoạn nào để giám sát, và cần tìm hiểu xem trên thế giới đã đưa ra ngưỡng giám sát sinh học đối với MDA hay chưa để tập trung vào nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu: Cần lý giải rõ ràng cụ thể về tính toán dấu mốc, ghi rõ sẽ lấy bao nhiêu mẫu tiếp xúc với bụi xi măng có chứa crom, lựa chọn chỉ số nghiên cứu cần tập trung vào phân tích nồng độ giám sát sinh học của crom cùng lúc với MDA trong nước tiểu, ghi rõ ràng hơn mã ký hiệu, mã tiêu chuẩn quy chuẩn.

Hội đồng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)