Họp HĐ nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp TLĐ “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa tái chế”

16/07/2021
Sáng ngày 15/07/2021 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 219/03/TLĐ “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa tái chế” do TS. Nguyễn Thị Thu Thủy – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở gồm có 7 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân - Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.


TS. Nguyễn Thu Thủy thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa tái chế” được thực hiện với 2 mục tiêu chính: 1). Xây dựng được kỹ thuật đánh giá rủi ro An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu nhựa từ nhựa tái chế; 2). Xây dựng và áp dụng thử mô hình hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại 2 cơ sở sản xuất nguyên liệu nhựa từ nhựa tái chế.

Để thực hiện 2 mục tiêu trên nhiệm vụ đã tiến hành 7 nội dung: 1). Tổng hợp cơ sở khoa học lựa chọn phương pháp nhận diện mối nguy và kỹ thuật đánh giá rủi ro tại các cơ sở tái chế nhựa; 2). Điều tra khảo sát để nhận diện và thu thập số liệu về các mối nguy, xây dựng tiêu chí và thang điểm phù hợp để đánh giá rủi ro tại các cơ sở chế biến nhựa. 3). Khảo sát, đo đạc, MTLĐ theo các chỉ tiêu nặng nhọc làm cơ sở để đánh giá điều kiện lao động ở các sở đã được lựa chọn nghiên cứu; 4). Xây dựng mô hình quản lý và  quy trình kỹ thuật quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; 5). Áp dụng thử mô hình hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại 2 cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa tái chế. 6). Kiểm toán hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho các cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa tái chế; 7). Hoàn thiện quy trình kỹ thuật đánh giá rủi ro và mô hình quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 (sau khi áp dụng tại doanh nghiệp).

Kết quả nghiên cứu:

1. Đã khảo sát được 15 cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa tái chế tại 3 miền. Kết hợp với thông tin tham khảo, đã xây dựng được "Bộ cơ sở dữ liệu nhận diện mối nguy ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu nhựa tái chế".

2. Đã xây dựng được quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cho các cơ sở tái chế và đã áp dụng đánh giá rủi ro tại 02 cơ sở từ đó đưa ra tài liệu " Hướng dẫn kỹ thuật nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu nhựa tái chế" và "Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro ở 02 cơ sở nghiên cứu" . Kết quả cho thấy, khi sản xuất thủ công thì ở hầu hết các công đoạn đều cho thấy rủi ro cao như: cuốn kẹp vào máy nghiền, cắt vào tay, cháy nổ, bỏng…, đặc biệt tại tất cả các cơ sở cần quan tâm đến chất lượng nguyên liệu đầu vào, chủng loại và độ sạch (tạp chất, vật sắc nhọn). Đối với các dây chuyền sản xuất tự động tại các công đoạn gia nhiệt, cần khắc phục hiện tượng nhựa nóng chảy nổ nhựa bắn ra người lao động gây bỏng, cần kiểm soát dung môi dễ bay hơi (VOC).

3. Đã xây dựng được hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và áp dụng tại 02 cơ sở. Tại nhà máy 1A kết quả áp dụng khá khả quan, đã thực hiện được 20/25 tiêu chí đánh giá được xây dựng theo yêu cầu  trong ISO 45001:2018 và đã sẵn sàng nộp hồ sơ, xin chứng nhận sự phù hợp. Còn tại cơ sở TN thì đang trong quá trình hoàn thiện dây chuyền sản xuất nên việc đáp ứng với yêu cầu còn hạn chế (đã thực hiện được 18/25 tiêu chí).

4. Đã xây dựng "Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại các các cơ sở sản xuất nguyên liệu nhựa tái chế"

Dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số kiến nghị:

- Cần phổ biến để triển khai áp dụng quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro AVSLĐ trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa tái chế. Đặc biệt cần có chết tài chặt chẽ, cụ thể và nặng hơn trong việc không tuân thủ các biện pháp an toàn trong hoạt động sản xuất .

- Việc áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cần được nhân rộng, phổ biến và cần có những khuyến khích nhất định trong ngành tái chế nói chung cũng như tái chế nhựa nói riêng nhằm thúc đẩy các cơ sở sản xuất an toàn và phát triển bền vững .

Chủ tịch Hội đồng TSKH. Phạm Quốc Quân đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ nội dung,  khối lượng và đưa ra được sản phẩm tương ứng đáp ứng được mục tiêu như đề cương đã được phê duyệt theo đúng tiến độ. Tuy nhiên báo cáo tổng kết của nhiệm vụ còn nhiều thiết sót và cần được chỉnh sửa bổ sung:

- Sử dụng đúng và thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành trong báo cáo tổng kết và đồng nhất với bản báo cáo đề cương nhiệm vụ.

- Lưu ý chỉnh sửa các thông tư đã hết hạn hoặc đã được thay thế.

- Bổ sung tài liệu tổng quan về công nghệ tái chế nói chung và tái chế nguyên liệu nhựa nói riêng.

- Nhiệm vụ sử dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vì vậy cần bán sát đầy đủ mọi tiêu chuẩn của hệ thống này, nếu vì lý do nào đó trong khuôn khổ của nhiệm vụ nhóm nghiên cứu không thực hiện tiêu chí nào đó của hệ thống quản lý này cần có lý giải đầy đủ và rõ ràng.

Hội đồng nhất trí cho nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ ở mức Đạt.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)