Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và nữ”

16/07/2021
Chiều ngày 16/07/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và nữ” - mã số: CTTĐ-2019/03/TLĐ do ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu đề tài

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm có đến 233 ngày nóng ẩm. Năng lượng bức xạ tổng cộng vượt quá 100 Kcal/cm3/năm. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 22oC đến 27oC, độ ẩm tương đối dao động luôn cao trên 30oC. Các điều kiện này ảnh hưởng không tốt tới quá trình thải nhiệt của cơ thể người lao động ngay cả trong điều kiện nghỉ ngơi. Việt Nam lại là một quốc gia có nguồn nhân lực lao động dồi dào, số lượng lao động phổ thông khoảng 20 triệu người. Thị trường tiêu thụ quần áo bảo hộ lao động (QABHLĐ) ở nước ta rất lớn nhưng hiện nay thực trạng sản xuất, quản lý, sử dụng QABHLĐ còn đang bị xem nhẹ và buông lỏng, các cơ sở lao động chưa quan tâm đúng mức việc trang bị QABHLĐ cho người lao động. Trong khi đó, QABHLĐ chưa đáp ứng được khả năng bảo vệ, tiện nghi và an toàn cho người mặc, vật liệu may quần áo do các cơ sở tư nhân sản xuất không đảm bảo chất lượng, cùng với đó cỡ số QABHLĐ không thống nhất và kích thước chưa phù hợp với nhân trắc người lao động.

Trên cơ sở đó, đề tài đã thực hiện nghiên cứu với hai mục tiêu là: Đề xuất được các yêu cầu kỹ thuật đối với quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và nữ; Ban hành được tiêu chuẩn quần áo bảo hộ lao động phổ thông - Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn quần áo bảo hộ lao động phổ thông - Cỡ số.

Đề tài đã sử dụng Phương pháp hồi cứu; Phương pháp phỏng vấn, phương pháp chuyên gia; Phương pháp tính toán phân tích; Phương pháp thực nghiệm để tiến hành nghiên cứu.

Đề tài đã thực hiện những nội dung chính sau:

- Tổng quan về điều kiện lao động, đặc điểm tâm sinh lý của công nhân lao động phổ thông; tình hình sử dụng và chất lượng QABHLĐPT hiện có trên thị trường Việt Nam. Nghiên cứu tổng quan tiêu chuẩn QABHLĐPT và phương pháp đánh giá chất lượng QABH cho CNLĐPT

- Xây dựng hệ thống cỡ số cơ thể cho CNLĐPT

- Xây dựng hệ thống cỡ số QABHLĐPT cho nam và nữ

- Đánh giá tiện nghi của QABHLĐPT cho nam và nữ

- Hiệu chỉnh hoàn thiện hệ thống cỡ số QABHLĐPT

- Đề xuất yêu cầu kỹ thuật cho quần áo bảo hộ lao động phổ thông

- Xây dựng 02 dự thảo tiêu chuẩn QABHLĐPT cho nam và nữ

- Ban hành tiêu chuẩn QABHLĐPT cho nam và nữ.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài có những sản phẩm chính như sau:

- Bộ QABHLĐPT cho công nhân nam và nữ

- Bản vẽ QABHLĐPT cho công nhân nam và nữ

- Hệ thống cỡ số QABHLĐPT cho nam

- Hệ thống cỡ số QABHLĐPT cho nữ

- Báo cáo yêu cầu kỹ thuật của QABHLĐPT cho nam và nữ hài hòa với tiêu chuẩn ISO 13688:2013

- Tiêu chuẩn QABHLĐPT - Yêu cầu kỹ thuật

- Tiêu chuẩn QABHLĐPT - Cỡ số

- 02 bài báo đăng trên tạp chí hoạt động khoa học an toàn sức khỏe và môi trường lao động.

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày những nội dung nghiên cứu, phương pháp, các kết quả của đề tài và đã được các chuyên gia Hội đồng đánh giá cao. Các chuyên gia hội đồng cho rằng: Đây là một công trình mang tính ứng dụng cao, bảo đảm tính cấp thiết và cần thiết, mang tính nhân văn rất tốt vì mục tiêu an toàn và vệ sinh lao động cho người lao động sử dụng trong thời gian làm việc, góp phần xây dựng xã hội an toàn và phát triển bền vững. Cách trình bày tương đối rõ ràng và logic. Đề tài đã tổng quan được các vấn đề về điều kiện lao động cũng như đặc điểm tâm sinh lý của người lao động trong tình hình thực trang về sản xuất hiện nay. Từ đó nêu lên được yêu cầu kỹ thuật của QABHLĐ phổ thông. Ở trong nước cần có bộ tiêu chuẩn về cỡ số, về nguyên phụ liệu để dáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của người lao động, đặc biệt là tính tiện nghi. Các kết quả tính toán của đề tài có cơ sở khoa học, các phương pháp nghiên cứu và thiết bị sử dụng hiện đại, có độ tin cậy cao, đã sử dụng phần mềm Accumark và SPSS để phân tích và xử lý số liệu thực nghiệm… Tuy nhiên, tính cấp thiết của đề tài cần thể hiện rõ hơn nhu cầu sử dụng quần áo bảo hộ lao động phổ thông hàng năm của Việt Nam hiện nay là bao nhiêu, cần đề cập nhiều hơn đến yếu tố biến đổi khí hậu trong môi trường làm việc. Sau mỗi chương cần có kết luận để gợi mở cho những chương tiếp theo…

Hội đồng kết luận nhiệm vụ đạt yêu cầu trên cơ sở tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)