Viện Liên bang Đức về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp: Chương trình công tác và nghiên cứu 2022-2025

20/07/2022
Trong Chương trình công tác và nghiên cứu gần đây, Viện Liên bang Đức về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA) đã đề ra các hoạt động Viện sẽ tập trung trên bốn lĩnh vực chịu trách nhiệm chính: nghiên cứu và phát triển, quy định, tư vấn chính sách, chuyển giao thực hành cho giai đoạn từ 2022 đến 2025.

BAuA sẽ tiếp tục duy trì nỗ lực trong bốn lĩnh vực hoạt động xác định và phát triển có định hướng các lĩnh vực này.

Khung cấu trúc chương trình tập trung vào bốn lĩnh vực hành động chiến lược, mỗi lĩnh vực đều có mục tiêu, ưu tiên chuyên đề và biện pháp triển khai riêng biệt. Theo đó, chú ý đặc biệt sẽ dành cho mối liên kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực trách nhiệm được đề cập ở trên, cũng như sự phối hợp giữa các nhà nghiên cứu làm việc ở các lĩnh vực chuyên đề khác nhau và ở các bộ phận khác nhau của BAuA. Điều này cũng được phản ánh trong việc tiếp tục tập trung liên ngành An toàn và Sức khỏe trong Thế giới Việc làm Kỹ thuật số, thực chất là nhấn mạnh vào các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Một trọng tâm liên ngành khác, Giao diện kiểm soát lây nhiễm/ATVSLĐ, BAuA sẽ giải quyết các vấn đề mở rộng và thách thức bộc lộ rõ qua đại dịch SARS-CoV-2, đồng thời sẽ là nội dung liên quan khi kết thúc đại dịch.

Ngoài ra, Chương trình công tác và nghiên cứu cũng vạch ra kế hoạch mở rộng hơn nữa Triển lãm Thế giới việc làm DASA (DASA Arbeitswelt Ausstellung), giải thích nguyên tắc và phương pháp làm việc trong các lĩnh vực trách nhiệm đa dạng của BauA. Chương trình cũng mô tả các đặc điểm chính về cấu trúc tổ chức của BauA và các ưu tiên về nguồn nhân lực.

Hoạt động của BauA trong suốt quá trình thực hiện chương trình 2022-2025 sẽ xoay quanh các lĩnh vực hoạt động chiến lược và chương trình trọng điểm như sau:

1. Đảm bảo sử dụng hóa chất và sản phẩm an toàn

Một nền tảng cơ bản của công tác bảo hộ dành cho người lao động và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường là đảm bảo chỉ những hóa chất và sản phẩm có thiết kế an toàn mới được phép đưa ra thị trường. Quy định này có thể được thực hiện thông qua xây dựng các sản phẩm phù hợp hoặc chế tạo ra các công thức hóa chất công nghiệp ít bụi, như dưới dạng hạt (thiết kế an toàn). Việc sử dụng hóa chất và sản phẩm an toàn được hỗ trợ bởi các đặc tính của phương pháp bảo vệ bảo đảm các loại hóa chất và sản phẩm này được xử lý an toàn và không gây hại cho sức khỏe con người – trên hết là trong lĩnh vực thương mại. Các sản phẩm và hóa chất gắn liền với các rủi ro nguy hại phải được loại bỏ khỏi thị trường bằng các công cụ giám sát và các quy định về hóa chất.

2. Thiết kế công việc lấy con người làm trung tâm

Trong lĩnh vực hoạt động này, BAuA sẽ kiểm tra cơ hội và rủi ro của các dạng thức công việc và các kỹ thuật mới, cũng như cách thức xử lý nguy cơ và các yếu tố gây stress tại các công ty.  Những yếu tố này trải từ nguy cơ về sinh học và hóa chất đến các yếu tố vật lý trong môi trường lao động, gánh nặng thể chất và các yếu tố gây căng thẳng tâm lý xã hội và nguồn lực. 

Tác động tương quan giữa các yếu tố stress cá nhân và việc áp dụng kết quả nghiên cứu khi đánh giá rủi ro tại nơi làm việc sẽ ngày càng được quan tâm. Trong bối cảnh thay đổi công nghệ, mục tiêu là phải thiết lập được cơ sở khoa học có căn cứ phục vụ việc phát triển các tiêu chuẩn thiết kế công việc tương lai và hỗ trợ các tổ chức trong hoạt động đánh giá rủi ro và thiết kế việc làm cho con người sử dụng hàng loạt các công cụ và phương pháp luận theo mô hình thử nghiệm và kiểm tra.

 Các hoạt động của BAuA trong lĩnh vực hoạt động này được mô tả bằng việc hợp tác giữa các ngành khoa học khác nhau. Các ngành này hướng đến việc xác định cơ bản hậu quả các công nghệ đem lại, thử nghiệm các giải pháp an toàn vệ sinh lao động mới được đề xuất và đánh giá các giải pháp đó tại nơi làm việc. Hoạt động này cũng bao hàm việc xem xét an toàn và sức khỏe của người lao động chịu tác động bởi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào.

3. Tuyên truyền về sức khỏe và khả năng làm việc - phòng ngừa bệnh liên quan đến nghề nghiệp

Thực hành an toàn vệ sinh lao động hiện đại, có định hướng phòng ngừa dựa trên các hướng tiếp cận đa ngành để phân tích các khía cạnh thể chất, tâm thần và xã hội của sức khỏe và những quyết định đa nhân tố của chúng trong hành vi cá nhân và môi trường (làm việc). Do đó, nghiên cứu của BAuA trong lĩnh vực hành động này sẽ giải quyết phòng ngừa ban đầu, phòng ngừa thứ cấp và phòng ngừa cấp ba (quản lý và các quá trình trở lại làm việc -  RTW).

Các biện pháp phòng ngừa phù hợp được dự đoán dựa trên kiến thức về mối tương quan nguyên nhân - kết quả giữa việc làm và sức khỏe. Các nghiên cứu về dịch tễ học theo chiều dọc và các phương pháp y học nghề nghiệp dựa trên thực chứng sẽ được sử dụng để nghiên cứu các mối tương quan này. Chú ý sẽ được tập trung vào bệnh rối loạn cơ xương, tim mạch và điều kiện chuyển hóa và các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Thông tin sẽ được thu thập về sự tái hòa nhập thành công của người lao động đã vượt qua và vẫn đang phải chịu đựng những điều kiện như vậy trong đời sống việc làm. Điều này sẽ được thực hiện không chỉ thông qua truy vết quá trình trở lại làm việc của người lao động được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, mà còn bằng cách điều tra các khái niệm về quản lý RTW, phương pháp tiếp cận RTW và dịch vụ chăm sóc sau điều trị để xác định mức độ phổ biến và hiệu quả của chúng.

Ngoài ra, các tác động đến sức khỏe của quá trình số hóa thế giới việc làm đối với dân số lao động cần được xét đến, đồng thời phân tích tiềm năng phòng ngừa của công nghệ số. Trong bối cảnh phức tạp ngày càng tăng của dân số lao động, cần ưu tiên việc tìm hiểu rõ hơn về khả năng, nhu cầu và tính dễ bị tổn thương của các nhóm lao động đặc thù và cách những đặc điểm này tương quan với khả năng làm việc và khả năng được tuyển dụng.

4. Hiểu biết về tác động của môi trường làm việc thay đổi và nâng cao các công cụ an toàn vệ sinh lao động

Việc giám sát thế giới việc làm của BauA sẽ tập trung vào các vấn đề trọng tâm lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. Phương pháp sử dụng để thu thập dữ liệu gồm các khảo sát cắt ngang lặp lại và các khảo sát chiều dọc theo kinh nghiệm. Các bộ sưu tập dữ liệu quy mô lớn và các nghiên cứu dựa trên dữ liệu của BAuA tập trung vào lĩnh vực chuyên đề liên quan đến công việc của tổ chức này và tạo thành một điểm độc đáo của Viện Liên bang. Việc giám sát này là một công cụ trung tâm để tạo ra các câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu đồng thời phân tích tác động mà sự phát triển của xã hội và công nghệ đang tồn tại trong thế giới công việc. Nó cũng tạo ra nền tảng mà ở đó việc lựa chọn chính sách cho các nhà hoạch định chính trị và các khuyển nghị thiết kế cho thực hành tại nơi làm việc có thể được phát triển. Sau khi thành lập Trung tâm dữ liệu nghiên cứu (Forschungsdatenzentrum), BAuA sẽ cung cấp các bộ dữ liệu riêng cho các ứng dụng có căn cứ khoa học, từ đó thúc đẩy hợp tác khoa học.

Dữ liệu thu thập được sẽ giúp làm rõ các câu hỏi về tính thích hợp và hiệu quả của các công cụ và cấu trúc an toàn vệ sinh lao động, gồm cả phòng ngừa chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp.

5. Tiêu điểm: An toàn và Sức khỏe trong thế giới việc làm kỹ thuật số

Tiêu điểm an toàn và sức khỏe trong thế giới việc làm kỹ thuật số được thông qua trong Chương trình công tác và nghiên cứu sẽ tiếp tục được triển khai trong suốt giai đoạn 2022-2025.

Hướng tiếp cận liên ngành mở rộng của BauA được thực hiện cho trọng tâm kể trên sẽ giúp có bức tranh thống nhất về tầm quan trọng của số hóa đối với thế giới việc làm. Đồng thời, cho phép các yếu tố gây căng thẳng, nguồn lực và tác động mới đối với người lao động được điều tra kịp thời và tổng thể, kết quả được sử dụng để đưa ra các khuyến nghị.

Trong bối cảnh đó, giai đoạn chương trình hiện tại sẽ tập trung vào công nghệ trí tuệ nhân tạo, các hình thức đổi mới sáng tạo của tổ chức và tác động của chúng đối với con người, trong khi đó các câu hỏi liên quan đến thiết kế bền vững cũng sẽ được giải quyết.

Trí tuệ nhân tạo có tiềm năng đem lại những thay đổi sâu rộng cho các quá trình trong các tổ chức và hoạt động của người lao động.  Cũng như khi đổi mới công nghệ khác được giới thiệu, điều này kéo theo những cơ hội và rủi ro đối với thiết kế công việc. Yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, sử dụng công bằng dữ liệu và cơ hội dành cho các phương pháp ATVSLĐ đổi mới và thiết kế công việc sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối với AI. Ngoài ra, câu hỏi về đánh giá rủi ro AI và an toàn kỹ thuật của hệ thống AI liên quan đến mức độ rủi ro tăng lên sẽ là trọng tâm của các cuộc điều tra khoa học được tiến hành. Do đó, các nghiên cứu được thực hiện và kết quả thu được sẽ cung cấp nền tảng từ đó năng lực AI sẽ được xây dựng bên trong Viện Liên bang về lâu dài, cho phép đổi mới sáng tạo nhận được sự hỗ trợ từ nhiều lĩnh vực.

Liên quan đến các hình thức tổ chức được quan tâm, chú ý sẽ tập trung vào vị trí và thời gian làm việc linh hoạt. Chủ đề thống nhất sẽ là sự phân tích khác nhau về hậu quả của các tác nhân gây ra tình trạng căng thẳng, tùy thuộc vào sự phát triển công nghệ và những đòi hỏi thay đổi công nghệ đang tạo ra công tác an toàn vệ sinh lao động.

6. Tiêu điểm: Giao diện kiểm soát lây nhiễm/ATVSLĐ

Như đã thấy rõ trong giai đoạn diễn ra đại dịch SARS-CoV-2, cần phải liên kết kiểm soát lây nhiễm, ATVSLĐ và các hoạt động kinh tế theo cách đạt được thỏa thuận hoạt động giữa các mục tiêu khác nhau, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động đồng thời bảo đảm họ có thể tiếp tục làm việc. Với mục tiêu vày, BAuA mong muốn đóng góp vào sự phát triển về ATVSLĐ và kiểm soát lây nhiễm trong tương lai. Đồng thời cũng hy vọng đem kết quả công việc của mình thực hiện theo chiến lược an toàn vệ sinh lao động mới của EU, trong đó ưu tiên những bài học kinh nghiệm từ đại dịch.

Chương trình trọng tâm mới về Giao diện kiểm soát lây nhiễm/ ATVSLĐ không chỉ nhằm mục đích rút ra các bài học từ đại dịch hiện tại. Đúng hơn là, về trung hạn, chương trình sẽ phát triển các giải pháp để xử lý tác nhân sinh học mới khác hoặc đột biến của các mầm bệnh đã biết có thể xuất hiện (ví dụ: gắn chúng trong kế hoạch đại dịch), để xã hội sẽ được chuẩn bị tốt hơn trong tương lai.

Bước đầu tiên BAuA thực hiện là đề xướng một số dự án nghiên cứu với mục đích nhanh chóng thu thập thông tin về phản ứng của các tổ chức đối với đại dịch và các rủi ro sức khỏe liên quan đến công việc nói chung có kết nối với vi rút SARS-CoV-2, do đó góp phần phát triển các lựa chọn hiệu quả cho hành động do tổ chức thực hiện để đối phó với những thách thức này. Nghiên cứu sâu hơn để xác định các điểm nóng về nguy cơ, đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát lây nhiễm tại nơi làm việc và thúc đẩy việc lồng ghép kiểm soát lây nhiễm vào công tác an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

BAuA sẽ hợp tác với Viện Robert Koch (Robert Koch Institute, RKI), Viện Liên bang về Thuốc và Thiết bị Y tế (Federal Institute for Drugs and Medical Devices, BfArM), Viện Paul Ehrlich (Viện Paul Ehrlich, PEI), và Viện Đánh giá Rủi ro Liên bang (Federal Institute for Risk Assessment, BfR), để phản ánh kết quả đã đạt được cho đến nay, điều phối các hoạt động nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm về các chiến lược truyền thông thành công.

Xem chi tiết BAuA Work and Research Programme 2022-2025 (EN).

Biên dịch: Bích Hà

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)